Покана за Общо събрание 18.09.2020г., град София

покана ОС 2020 – pdf file

П  О  К  А  Н  А

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел в частна полза „Българско научно дружество по обществено здраве“ /БНДОЗ/, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 17 от Устава, свиква Общо събрание на Сдружението на 18.09.2020 г. от 10.00 часа в аула „Максима” на болница Света Екатерина – София.

При следния Дневен ред:

  1. Отчет на Управителния съвет за мандат 2018/2020 г. и вземане на решение във връзка с чл. 18, ал.1, т. 7 от Устава относно приемането му.
  2. Представяне на ежегоден доклад на Контролния съвет. / чл. 24, ал.4 от Устава/
  3. Вземане на решение във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 4 от Устава относно освобождаване на членовете на Управителния съвет с мандат 2018/2020 и избор на нови членове на Управителния съвет на Сдружението за мандат 2020/2022 г.
  4. Вземане на решение във връзка с чл.18, ал. 1, т. 5 относно освобождаване на досегашния Председател на Сдружението, встъпване на избрания  Председател с мандат 2020/2022 г. и избор на бъдещ председател на Сдружението за мандат 2022/2024 г.
  5. Освобождаване на членовете на Контролния съвет и избор на нови членове с оглед предвиденото в чл. 24, ал. 1 от Устава.
  6. Вземане на решение във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 14 от Устава относно приемане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2019 г.
  7. Вземане на решение във връзка с чл. 17, ал. 6 от Устава относно определяне на мястото за провеждане на ежегодния научен конгрес по обществено здраве на Сдружението през 2021 г.
  8. Други.

Поканват се всички членове на БНДОЗ да участват в Общото събрание съгласно чл. 17 от Устава. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на явилите се членове.

                                    Председател на Сдружението:

                                                                         Проф. Антония Янакиева, дм