ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕЗЮМЕТАТА

  • Резюметата трябва да бъдат оригинални. Такива, които са били публикувани или презентирани на други научни форуми, не следва да бъдат изпращани.
  • ВАЖНО! При заплащане на една такса има възможност за участие с до два доклада.
  • Експертна комисия от хабилитирани преподаватели в сферата на общественото здраве ще оценява постъпилите резюмета.
  • В полето за имена на авторите моля да попълнете първо и фамилно име за целия авторски колектив.
  • Резюмето трябва да бъдe структурирано по следните подзаглавия: Въведение, Цел, Материал и методи, Резултати, Заключения, съответно Background, Aim, Materials and Methods, Results, Conclusions на английски.
  • Авторите ще бъдат информирани за датата и часа на участие в съответната научна секция при пристигане на мястото на конференцията.

Изисквания към оформяне на резюмета:

Резюметата трябва да съдържат до  250 думи и да бъдат структурирани по следните подзаглавия: Въведение, Цел, Материал и методи, Резултати и Заключения. Авторите трябва да опишат накратко проблема, който се разглежда в изследването, как е проведено, какви резултати са получени и какви заключения са направени. Авторите следва да избягват употребата на съкращения. Авторите трябва да включат до 5 ключови думи за индексиране.

Авторите подават резюмета на български и на английски език.

Подадени резюмета, които не отговарят на горепосочените изисквания, ще бъдат връщани на авторите за редактиране.

Подаването на резюмета става през формата за регистрация: https://bssph.org/?page_id=839