ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕЗЮМЕТАТА
• Резюметата трябва да съдържат само текст, оформен на български език и на английски език. Моля, не включвайте таблици, графики и фигури в изложението на абстракта.
• Заглавие: Заглавието се изписва с главни букви. Следва да е кратко, ясно и насочващо към същността на изследвания проблем.
• Име на Автора: Фамилията, последвана от инициалите с името и презимето на авторите, се изписват с главни и малки букви, на отделен ред, изредени последователно и отделени със запетая. След името на автора, със звезда * се означава съответната институция.
• Името на представящия автор се посочва отново на нов ред.
• Кореспонденция: Да се посочи електронен адрес за кореспонденция.
• Институция: Посочват се името и адреса на катедрата, факултета и/или институцията, където работи или е базиран съответният автор. За означаване да се използва звезда * пред името на институцията.
• Текст на резюмето:
-Оставете един празен ред след по-горната информация и разположете текста на резюмето, следвайки посочените изисквания.
-Обем на текста: до 250 думи.
-Не се допуска включване на графики, таблици, фигури, изображения или мултимедия елементи.
• Ключови думи.
• Резюметата трябва да бъдат оригинални. Такива, които са били публикувани или презентирани на други научни форуми, не следва да бъдат изпращани.
• Един автор може да представи неограничен брой доклади.
• Експертна комисия от хабилитирани преподаватели в сферата на общественото здраве ще оценява постъпилите резюмета.
• Авторите ще бъдат информирани за датата и часа на участие в съответната научна секция при пристигане на мястото на конференцията.