ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕЗЮМЕТАТА
• Резюметата трябва да бъдат оригинални. Такива, които са били публикувани или презентирани на други научни форуми, не следва да бъдат изпращани.
ВАЖНО! С една такса може да се участва най-много с два доклада.
• Експертна комисия от хабилитирани преподаватели в сферата на общественото здраве ще оценява постъпилите резюмета.
• В полето за имена на авторите моля да попълнете първо и фамилно име за целия авторски колектив.
• Резюмето трябва да бъдe структурирано по следните подзаглавия: Въведение, Цел, Материал и методи, Резултати, Заключения, съответно Background, Aim, Materials and Methods, Results, Conclusions на английски.
• Авторите ще бъдат информирани за датата и часа на участие в съответната научна секция при пристигане на мястото на конференцията.

Съдържание на резюмето

Авторите подават резюмета на български и на английски език. Резюметата не трябва да надвишават 250 думи и трябва да бъдат структурирани по следните подзаглавия: Въведение, Цел, Материал и методи, Резултати и Заключения. Авторите трябва да опишат накратко проблема, който се разглежда в изследването, как е проведено, какви резултати са получени и какви заключения са направени. Авторите следва да избягват употребата на съкращения. Авторите трябва да включат до 5 ключови думи за индексиране. Авторите следва да включат до 5 използвани източници. Референциите трябва да бъдат маркирани в текста с арабски цифри в скоби. Списъкът с използваните източници накрая трябва да бъде номериран по реда, по който референциите са споменати за първи път в текста (не по азбучен ред). При три или по-малко автори следва да бъдат изброени всички. При повече от три автори се изброяват първите трима, последвани от „и др.”. Списъкът с използваните източници трябва да бъде оформен във Ванкувър стил. Подадени резюмета, които не отговарят на горепосочените изисквания, ще бъдат връщани на авторите за редактиране.