Членството в Сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически лица, които имат обучение и/или професионална квалификация в областта на общественото здраве по ЧЛ. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението.

Всеки кандидат за член представя писмено заявление по образец, че приема Устава на Сдружението и ще работи за постигането на целите му. Членовете на Сдружението дължат встъпителна вноска при възникването на членственото им правоотношение в размер на 12 лева, която се дължи веднъж годишно за срока на членството им, превеждаща се по банковата сметка на Сдружението. Повече информация относно правата и задълженията на членовете може да прочете в ЗА НАС / УСТАВ.