Членството в Сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически лица, които имат обучение и/или професионална квалификация в областта на общественото здраве по ЧЛ. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението.

Всеки кандидат за член представя писмено заявление по образец, че приема Устава на Сдружението и ще работи за постигането на целите му. Членовете на Сдружението дължат встъпителна вноска при възникването на членственото им правоотношение в размер на 20 лева, която се дължи веднъж годишно за срока на членството им, превеждаща се по банковата сметка на Сдружението. Повече информация относно правата и задълженията на членовете може да прочете в ЗА НАС / УСТАВ.

Банкова сметка*:
Титуляр: Сдружение «БНДОЗ»
IBAN:BG02SOMB91301062066901
BIC: SOMBBGSF
Банка: Общинска банка АД
* Всички разноски по превода са за сметка на заявителя

Заявление за членство

  Всички полета са задължителни

  С настоящето заявление за членство, декларирате че:
  1.ще спазвате Устава на Българско научно дружество по обществено здраве и ЗЮЛНЦ, който е публикуван на Уеб¬ страницата на БНДОЗ (http://www.bssph.org);
  2.ще допринасяте за утвърждаването и постигане на целите на БНДОЗ;
  3.своевременно ще уведомявате УС на БНДОЗ за промени в адреса за кореспонденция;
  4.сте съгласен посочените от Вас данни да бъдат използвани за нуждите на БНДОЗ;
  5.сте заплатили определения в Устава членски внос съгласно чл.12, ал.1 в размер на 20 лв. по банкова сметка :
  ТИТУЛЯР: Сдружение "БНДОЗ"
  IBAN: BG02SOMB91301062066901
  BIC: SOMBBGSF
  БАНКА: Общинска банка АД