Проф. д-р Юлияна Маринова

Член на управителния съвет отговорен за връзки с обществеността и членове
+359 42 664 408
Marinova@mf.uni-sz.bg
Ръководител на специалност Управление на здравните грижи
Специалности: Социална медицина и здравен мениджмънт (1988), Обща медицина (2006)
Тема на дисертационен труд: Медико-социални аспекти на аборта по желание, 1999, МФ, ТУ, Стара Загора.
Области на научен интерес
1.    Предизвикателства пред съвременната медицинска етика;
–        Етични аспекти на сексуалното и репродуктивно здраве и права;
–        Етика на аборта;
–        Медико-етични аспекти на семейното планиране;
–        Права на пациента.
2.    Здравно състояние на населението. Здраве на приоритетни групи от населението.
–        Социално-здравни аспекти на семейното планиране; Медико-социални аспекти на аборта по желание.
–        Здраве на жените;
–        Здраве на децата;
–        Здравни проблеми на етническите малцинства в неравностойно положение.
3.    Съвременна епидемиология
–        Съвременни подходи в поведенческата епидемиология;
–        Социална епидемиология.
4.    Въпроси на медицинското образование
5.    Проблеми на здравната политика и здравния мениджмънт