Доц. д-р Наталия Ушева

Председател
052/677164; 0887784070
nataly_usheva@mu-varna.bg

Завършва специалност „медицина" в Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов" гр. Варна през 2000 г. От 2001 г. е редовен докторант в Катедра по социална медицина, организация на здравеопазването и биостатистика. През 2003 г. след конкурс е назначена за  асистент и преминава през длъжностите старши (2007 г.), главен асистент (2012 г.), а от 2015 г. е избрана за доцент към същата Катедра.  През 2004 г. е придобила специалност по социална медицина и здравен мениджмънт. След защита на дисертация на тема „Успешно кърмене и захранване на децата - съвременни тенденции, проблеми и възможности за решаването им" през 2013 г. получава образователната и научна степен „доктор". През 2015 г. издава монография на тема: „Изследователски и образователни аспекти на кърменето”.

Участва в краткосрочни курсове за повишаване на квалификацията у нас и в чужбина, както в областта на изследователската, така и на преподавателската работа. През 2010 г. преминава курс за доброволен консултант по кърмене към Националната асоциация „Подкрепа за кърмене".

Работи по 8 научни проекта, от които три са свързани с разработване на нови обучителни програми. „Развитие на качеството в програмите по обществено здравеопазване в Централна и Източна Европа"(2002-2004) - проект на АSPHER и Отворено общество; „Зелена светлина за кърмене"(2009) и „Хранене на младите хора във Варна" (2012)-на Община Варна. Другите проекти са главно с изследователски характер: „Сол и здраве" – подкрепен от Отворено общество (2003г.); „ToyBox" (2010-2014) по 7-ма рамкова програма на Европейската комисия - изследователски проект с участието на 12 институции от 6 европейски страни; „Иновативна и ергономична ценка на учебната среда и влиянието ѝ върху ефективността на бразователния процес и физиологията на човека в процеса на обучение"-ТУ-Варна ФНИ към МОНМ, програма „Млади учени"(2012); "Developing and implementing a community-based intervention to create a more supportive social and physical environment or life changes to prevent diabetes in vulnerable families across Europe"- Проект на Global Alliance from Chronic Diseases: prevention and treatment оf type 2 –diabetes (2015-2019) по Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020"; „Сърдечно-съдов и метаболитен риск, свързан с висцералната мастна тъкан, при пациенти с тип 1 захарен диабет“. Проект към ФНИ на МОН. (2017-2019г.)

Има над 40 научни публикации и 30 участия в конгреси и конференции. Основните научни интереси и разработки са в областите по промоция на здравето и профилактика в детска възраст, епидемиология на социално-значимите заболявания.

Научни публикации
Отворен достъп​

Член на Редколегията на Scripta Scientifica Salutis Publicae, издание на Медицински Университет - Варна.

Член е на национални и международни професионални и научни организации: БЛС, Европейска асоциация по обществено здраве – EUPHA; Българска асоциация по обществено здравеопазване; Българско научно дружество по обществено здравеопазване; Сдружение с нестопанска цел „Обществено здравеопазване-99”, Националната асоциация „Подкрепа за кърменето”.