Изисквания към постери:
1. Постерите ще бъдат представяни в електронен вид;
2. Език на представяне – български език;
4. Конкретни изисквания за постерите ще бъдат публикувани скоро на сайта ни.
Всеки постер трябва да съдържа:
 Заглавие и автори със съответните институции
 Цел
 Материал и методи
 Резултати
 Дискусия
 Заключение
 Литература