Добре дошли на сайта на  “БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” е самостоятелно, независимо, неполитическо, неправителствено сдружение, обединяващо лица, развиващи дейност, наука и обществена практика в сферата на общественото здраве.  Дружеството се създаде на 12.11.2016 год. на официална среща на преподаватели от Факултетите и катедри по обществено здраве в страната. Членството в Сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически лица, които имат обучение и/или професионална квалификация в областта на общественото здраве. Основните цели на “БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” са:

 • Да създава условия и предпоставки за изработване, оценяване и експертен анализ на концепции и разработки по проблемите на обществено здраве в страната, Балканите, Европа и света;
 • Да подпомага държавните и обществени структури за утвърждаване на добрите практики в областта на общественото здраве, внедряване на перспективните теоретични достижения в обществената практика, повишаване на качеството на работа на всички нива и субекти, имащи отношение към проблемите на общественото здраве, формиране на критерии за оценка и подбор на кадрите;
 • Да подпомага развието и налагатането на съвременни политики при общественото здраве в страната, като в същото време подпомага  развието на науката и специалистите в тази насока.
 • Да съдейства за установяване на сътрудничество между специалистите в различни области за обмяна на опит и приложение на положителни практики и методи на лечение.
 • Съдействие за повишаване на теоретичната подготовка на кадрите, заети в областта на общественото здраве с оглед постигане на съответствие на квалификационното им ниво с непрекъснато повишаващите се изисквания;
 • Съдействие за организиране на перспективна подготовка на кадри с цел формиране на кадрови контингент, способен да отговори на увеличаващите се предизвикателства в глобалния свят и динамиката на промените, произтичащи от тях.
 • Независимо изследване на обществените нагласи и утвърдените практики в сферата на общественото здраве, които да послужат за изготвяне на анализи и прогнози за тенденциите на развитие.
 • Осъществяване на консултативни функции в помощ на държавни органи и обществени организации относно формирането на критерии за оценка и подбор на нужните им кадри за работа по конкретни теми и проекти.
 • Поддържане на взаимоотношения на сътрудничество с държавните институции, висши учебни заведения, научни и научно-приложни институти, в които е застъпено обучение или работят по проблемите на общественото здраве.
 • Установяване и поддържане на международни контакти, привличане на изтъкнати чуждестранни учени в осъществяването на проекти. Организиране на обмен на специалисти, с цел повишаване на научния и административен капацитет на ангажираните в сферата на общественото здраве експерти.
 • Организиране и провеждане на научни форуми – конференции, семинари и други прояви, посветени на глобални, регионални и национални аспекти на проблемите на Общественото здраве.
 • Предоставяне на информационен и консултантски продукт чрез електронния обмен по Интернет.
 • Обединяване на усилията си с тази на сродни организации в страната и чужбина.

Органи на управление на Сдружението са:

 • Общо събрание
 • Председател и управителен съвет
 • Контролен съвет.

Общото събрание е върховен орган на Сдружението и включва всички негови членове, което се свиква ежегодно и обичайно по време на провеждане на Националната конференция на Сдружението.

Управителният съвет е оперативен, постоянно действащ орган на Сдружението, членовете на който се избират от Общото събрание.

Контролният съвет осъществява контрол върху дейността на Управителния съвет и Председателя на сдружението относно изпълнение на решенията на Общото събрание, спазването на устава, закона и разходването на средствата Контролния съвет се избира от Общото събрание.

Към края на 2020 г. Дружеството включва _____членове от ______ области на България, работещи в Медицински университети, лечебни и здравни заведения, институции в системата на здравеопазването на България.

Членството в Сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически лица, които имат обучение и/или професионална квалификация в областта на общественото здраве.