Проф. Семерджиев

Бъдещ председател със съвещателен глас
dean@fph.mu-plovdiv.bg
032/200 781

Д-р Мария Семерджиева е професор по Социална медицина и организация на здравеопазването. Завършила е през 1994 г. Медицински Университет-гр. Пловдив.

От 1996 г. работи като асистент в катедра “Социална Медицина” при МУ–Пловдив.

От 2008 г. е доцент, а от 2015 г. професор към катедра „Управление на здравните грижи”, ФОЗ на МУ-Пловдив.

Управленски функции започва да изпълнява от 2011 г. като ръководител катедра „Управление на здравните грижи”, а от 2017 г. и като Декан на Факултета по обществено здраве при МУ-Пловдив.

Проф. Семерджиева преподава в областта на Социалната медицина и нейните практико-приложни области: Здравен мениджмънт; Епидемиология; Медицинска и бизнес етика; Промоция на здравето; Медицинска статистика.

Научните й интереси са насочени към проучвания на демографските проблеми в страната, етични проблеми на човешкото възпроизводство, разпространение на хранителни нарушения и др. Има редица научни разработки свързани с епидемиологични проучвания на социалнозначими заболявания, приложение на биопринтирането в персонализираната медицина и др. Участва като ръководител и съавтор във вътреуниверситетски, национални и международни проекти, свързани с организацията на здравеопазването; обучение на студенти и етнически групи; епидемиология на хранителните нарушения и др. Научен ръководител е на седем успешно защитени дисертационни трудове в сферата на организацията на палиативните грижи, обучението на медицинските специалисти, гериатрични здравни грижи, управление на конфликти, повишаване здравната култура на пациенти, изграждане на здравни навици в малцинствени групи и др.

Проф. Семерджиева е автор и съавтор на монографични трудове с практико-приложни приноси: „Демографският „проблем с ромите в България”, „Пациент-центриран подход при гериатрични пациенти в общата медицинска практика“, „Мениджмънт на детския имунитет“, „Рискови нагласи за възникване на нарушения в хранителното поведение при подрастващи и млади хора: епидемиологично проучване“, „Хронобиологични и биометерологични проучвания на самоубийствата и опитите за самоубийство“, „New model of burnout syndrome: towards early diagnosis and prevention“,“ Лекари и стоматолози в началото на 21 век“, "Management of the immunity in childhood".

Участва в разработването на множество учебници и учебни пособия.

Има над 100 научни публикации у нас и в чужбина, участва с над 65 научни съобщения в международни и национални конференции, симпозиуми и конгреси.