Шеста научна конференция "Общественото здраве: предизвикателства пред здравната система"

Медицински университет – гр. Плевен

26-27 май 2023 г.

Научни направления:

 • Социална медицина и промоция на здравето
 • Методологични аспекти на общественото здраве
 • Здравни грижи
 • Трудова медицина
 • Хранене и диетика
 • МБС, околна среда и здраве
 • Кинезитерапия, рехабилитация и ерготерапия
 • Икономика в здравеопазването
 • Здравна политика и мениджмънт
 • Оценка на здравните технологии
 • Информационни и комуникационни технологии в здравеопазването
 • Дигитално здраве и телемедицина
 • Етика и право в медицината
 • Медицинска педагогика и логопедия
 • Психично здраве
 • Първични здравна помощ
 • Епидемиология на инфекциозните заболявания
 • Морска медицина
 • Студентска секция

Срок за подаване на резюмета до 18.04.2023 г. 

Уведомление за приети за участие резюмета до 25.04.2023 г.

Такса правоучастие*:

За членове на БНДОЗ:

при регистрация до 30.04.2023 г. – 100 лева; след 30.04.2023 г. – 120 лева;

За участници, не членуващи в БНДОЗ – 150 лева;

За студенти и докторанти – 80 лева;

В деня на конференцията – 120 лева.

*Таксата правоучастие включва достъп до всички сесии, конферентни материали, кафе-паузи и обeдни паузи. Регистрацията се извършва през сайта на БНДОЗ www.bssph.org.

Банкови реквизити за превод:

Сдружение БНДОЗ

IBAN: BG02SOMB91301062066901

BIC: SOMBBGSF

Банка: Общинска банка АД

Основание за превод: Конференция-такса правоучастие и имена на участника/-те

ВАЖНО! При заплащане на една такса има възможност за участие с до два доклада.

Изисквания към оформяне на резюмета:

Резюметата трябва да съдържат до  250 думи и да бъдат структурирани по следните подзаглавия: Въведение, Цел, Материал и методи, Резултати и Заключения. Авторите трябва да опишат накратко проблема, който се разглежда в изследването, как е проведено, какви резултати са получени и какви заключения са направени. Авторите следва да избягват употребата на съкращения. Авторите трябва да включат до 5 ключови думи за индексиране. Авторите следва да включат до 5 използвани източници. Референциите трябва да бъдат маркирани в текста с арабски цифри в скоби. Списъкът с използваните източници накрая трябва да бъде номериран по реда, по който референциите са споменати за първи път в текста (не по азбучен ред) и да бъде оформен във Ванкувър стил.

Авторите подават резюмета на български и на английски език.

Подадени резюмета, които не отговарят на горепосочените изисквания, ще бъдат връщани на авторите за редактиране.

Резюметата си можете да изпращате на имейл: congress.bssph@gmail.com , в случай, че все още не сте заплатили таксата си за участие.