Седма научна конференция с международно участие "Общественото здраве: поглед към бъдещето"

Медицински университет – гр. Пловдив

27-28 септември 2024 г.

Научни направления:

 • Социална медицина и промоция на здравето
 • Трудова медицина
 • Хранене и диететика
 • МБС, околна среда и здраве
 • Кинезитерапия, рехабилитация и ерготерапия
 • Икономика на здравеопазването, здравна политика и мениджмънт
 • Оценка на здравните технологии и фармакоикономика
 • Информационни и комуникационни технологии в здравеопазването
 • Дигитално здраве и телемедицина
 • Етика и право в медицината
 • Съвременни тенденции в медицинското образование, здравни грижи и логопедия
 • Психично здраве
 • Епидемиология на инфекциозните заболявания

Срок за подаване на резюмета до 15.08.2024 г. 

Уведомление за приети за участие резюмета до 06.09.2024 г.

Такса правоучастие*:

ВИД РЕГИСТРАЦИЯ ОТ 13.05 ДО 31.07.2024 г. ОТ 1.08 ДО 9.09.2024 г. РЕГИСТРАЦИЯ НА МЯСТО НА 27.09.2024 г.
специалисти 100 ЛВ. 130 ЛВ. 180 ЛВ.
специализант / докторант/ студент 70 ЛВ. 100 ЛВ. 150 ЛВ.
Не членове на сдружението 150 ЛВ. 180 ЛВ. 230 ЛВ.

 

*Таксата правоучастие включва достъп до всички сесии, конферентни материали, кафе-пауза, обяд и вечеря. Регистрацията се извършва през сайта на БНДОЗ https://bssph.org/?page_id=839.

Банкови реквизити за превод:

Сдружение БНДОЗ

IBAN: BG02SOMB91301062066901

BIC: SOMBBGSF

Банка: Общинска банка АД

Основание за превод: Конференция-такса правоучастие и имена на участника/-те

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕЗЮМЕТАТА

 • Резюметата трябва да бъдат оригинални. Такива, които са били публикувани или презентирани на други научни форуми, не следва да бъдат изпращани.
 • ВАЖНО! При заплащане на една такса има възможност за участие с до два доклада.
 • Експертна комисия от хабилитирани преподаватели в сферата на общественото здраве ще оценява постъпилите резюмета.
 • В полето за имена на авторите моля да попълнете първо и фамилно име за целия авторски колектив.
 • Резюмето трябва да бъдe структурирано по следните подзаглавия: Въведение, Цел, Материал и методи, Резултати, Заключения, съответно Background, Aim, Materials and Methods, Results, Conclusions на английски.
 • Авторите ще бъдат информирани за датата и часа на участие в съответната научна секция при пристигане на мястото на конференцията.

Изисквания към оформяне на резюмета:

Резюметата трябва да съдържат до  250 думи и да бъдат структурирани по следните подзаглавия: Въведение, Цел, Материал и методи, Резултати и Заключения. Авторите трябва да опишат накратко проблема, който се разглежда в изследването, как е проведено, какви резултати са получени и какви заключения са направени. Авторите следва да избягват употребата на съкращения. Авторите трябва да включат до 5 ключови думи за индексиране.

Авторите подават резюмета на български и на английски език.

Подадени резюмета, които не отговарят на горепосочените изисквания, ще бъдат връщани на авторите за редактиране.