УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ“

Чл.1. ПРАВЕН СТАТУТ
/1/ СДРУЖЕНИЕТО “БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, учредено на основание чл. 1 и чл.19 от ЗЮЛНЦ, което ще работи за развитието, усъвършенстването и постигането на качествено по-високо ниво на теорията и практиката в областта на общественото здраве.
/2/ СДРУЖЕНИЕТО “БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” е доброволно обединение на лица, развиващи дейност в науката и обществената практика в сферата на общественото здраве, което се основава на общност на интересите на учредителите си и готовността им за обединяване на усилията им в насоките, начертани от настоящия устав и програмата им.
Чл.2. НАИМЕНОВАНИЕ
Наименованието на Сдружението е: “БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” може да се изписва с абревиатура. На латиница наименованието на Дружеството се изписва, както следва: “BULGARIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF PUBLIC HEALTH”.
Чл.3. ФИРМЕН ЗНАК, ПЕЧАТ
/1/ Сдружението има фирмен знак, чието графично изображение е прието от учредителите и е защитено по съответния ред. Фирменият знак се поставя в левия горен ъгъл на всички бланки и материали, изходящи от името на Сдружението.
/2/ То има кръгъл печат, с околовръстно изписване на наименованието му, в средата на който е нанесено изображението на фирмения знак.
Чл.4. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
/1/ Седалището на Сдружението е в гр. Пловдив, ул. „Васил Априлов“ №15 А, Медицински Университет – Пловдив, Факултет по Обществено здраве.
/2/ Адресът на управление на Сдружението е гр. Пловдив, ул. „Васил Априлов“ №15 А, Медицински Университет – Пловдив, Факултет по Обществено здраве.
/3/ Сдружението може по решение на Общото събрание да открива клонове. Управителят на съответния клон представлява Сдружението относно дейността на клона и съобразно с предоставените му в решението за откриване правомощия.
Чл.5. СРОК
Дейността на Сдружението не се ограничава със срок.
Чл.6. ЦЕЛИ
Основните цели на Сдружението “БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” са, като осъществява дейност в частна полза:
1. Да създава условия и предпоставки за изработване, оценяване и експертен анализ на концепции и разработки по проблемите на обществено здраве в страната, Балканите, Европа и света;
2. Да подпомага държавните и обществени структури за утвърждаване на добрите практики в областта на общественото здраве, внедряване на перспективните теоретични достижения в обществената практика, повишаване на качеството на работа на всички нива и субекти, имащи отношение към проблемите на общественото здраве, формиране на критерии за оценка и подбор на кадрите;
3. Да подпомага развието и налагатането на съвременни политики при общественото здраве в страната, като в същото време подпомага развието на науката и специалистите в тази насока.
4. Да съдейства за установяване на сътрудничество между специалистите в различни области за обмяна на опит и приложение на положителни практики и методи на лечение.
Чл.7. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Сдружението ще постига установените в чл. 6 от настоящия устав свои цели със следните основни средства:
1. Съдействие за повишаване на теоретичната подготовка на кадрите, заети в областта на общественото здраве с оглед постигане на съответствие на квалификационното им ниво с непрекъснато повишаващите се изисквания;
2. Съдействие за организиране на перспективна подготовка на кадри с цел формиране на кадрови контингент, способен да отговори на увеличаващите се предизвикателства в глобалния свят и динамиката на промените, произтичащи от тях.
3. Независимо изследване на обществените нагласи и утвърдените практики в сферата на общественото здраве, които да послужат за изготвяне на анализи и прогнози за тенденциите на развитие.
4. Осъществяване на консултативни функции в помощ на държавни органи и обществени организации относно формирането на критерии за оценка и подбор на нужните им кадри за работа по конкретни теми и проекти.
5. Поддържане на взаимоотношения на сътрудничество с държавните институции, висши учебни заведения, научни и научно-приложни институти, в които е застъпено обучение или работят по проблемите на общественото здраве.
6. Установяване и поддържане на международни контакти, привличане на изтъкнати чуждестранни учени в осъществяването на проекти. Организиране на обмен на специалисти, с цел повишаване на научния и административен капацитет на ангажираните в сферата на общественото здраве експерти.
7. Организиране и провеждане на научни форуми – конференции, семинари и други прояви, посветени на глобални, регионални и национални аспекти на проблемите на Общественото здраве.
8. Предоставяне на информационен и консултантски продукт чрез електронния обмен по Интернет.
9. Обединяване на усилията си с тази на сродни организации в страната и чужбина.
Чл.8. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
/1/ Предметът на допълнителна стопанска дейност на Сдружението, свързана с основната дейност, при набиране на приходите за постигането на гореизброените цели е: Информационна, научна, консултанска, издателска и рекламна дейности; организиране и провеждане на курсове за обучение; разпространение на печатни издания; организиране на културно-масови мероприятия, подпомагащи осъществяването на целите на сдружението; както и всяка дейност свързана с постигане на утвърдените цели, която не е забранена от закона.
/2/ Стопанската дейност, извършвана от Сдружението се подчинява на действащото българско законодателство.
/3/ Изпълнението и контрола върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет.
Чл.9. ЧЛЕНСТВО
/1/ Членството в Сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически лица, които имат обучение и/или професионална квалификация в областта на общественото здраве.
Чл.10. ПРИЕМАНЕ НА НОВ ЧЛЕН
/1/ Всеки кандидат за член представя писмена молба и декларация, че приема Устава на Сдружението и ще работи за постигането на целите му; както и индивидуализиращи го документи . За доказване на съпричастността си към целите на Сдружението, кандидатът представя и други избрани от него писмени материали, публикации, електронни носители, доказващи дейността му в областта, предмет на дейност на Сдружението.
/2/ Подадените молби за членство се разглеждат и гласуват на първото редовно заседание на Управителния съвет, следващ подаването им.
Чл.11. САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Членовете на Сдружението запазват своята юридическа и икономическа обособеност. Сдружението не носи отговорност за задълженията на членовете си и членовете й не носят отговорност за нейните задължения.
Чл.12. ЧЛЕНСКИ ВНОС
/1/ Членовете на Сдружението дължат встъпителна вноска при възникването на членственото им правоотношение в размер на 12 лева, която се дължи веднъж годишно за срока на членството им, която се превежда по банковата сметка на Сдружението.
/2/ При необходимост от набиране на допълнителни средства за дейността, общото събрание може с единодушно решение да предвиди увеличаване на членския внос, размера и сроковете, при които той е изискуем, както и актуализира размера му ежегодно.
Чл.13. ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ
/1/ Членовете на Сдружението имат следните права:
1. Да участват в заседанията на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител и да гласуват при вземането на решения. Всеки член има право на един глас.
2. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Сдружението.
3. Да получават текуща информация за дейността на Сдружението, по време на ежегодното отчетно общо събрание.
4. Да получават по заявка конкретна специализирана информация за нуждите на развиваната от тях дейност в изпълнение на целите на Сдружението.
5. Да искат от Сдружението да ги снабдява с необходимите препоръки при осъществяването на международни контакти, включително и предоставянето на гаранции пред органи и институции, с които Сдружението има отношения на сътрудничество.
6. Да напускат Сдружението при спазване на установената за целта процедура.
Чл.14. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
Всеки член на Сдружението е длъжен:
1. Да спазва изискванията на Устава и другите вътрешни регламентиращи актове, както и решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
2. Да работи за постигане на целите на Сдружението в съответствие с подписаната от него декларация за членство.
3. Да изпълнява точно финансовите си задължения към Сдружението, произтичащи от решенията на ОС по чл. 12, ал. 1 от този Устав;
4. Да предоставя при поискване от страна на ръководството на Сдружението допълнителна информация за развитието на неговите контакти и нови насоки в дейността му, с които да се допълва дадената при встъпването му декларация.
5. Да участва в ежегодния научен конгрес на Сдружението.
Чл.15. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
Членството в Сдружението се прекратява с настъпване на някое от следните събития:
1. С писмено предизвестие от страна на напускащия член, отправено до Управителния съвет не по-късно от един месец преди посочената дата на напускането.
2. При прекратяването и ликвидацията на юридическото лице, респ. при смърт или поставяне под запрещение на физическото лице – член на Сдружението.
3. По решение на управителен съвет за изключване на член, когато е налице негово поведение, несъвместимо с по-нататъшното му членство в Сдружението. Това решение следва да бъде мотивирано и за него да са гласували не по–малко от 2/3 от състава на управителния съвет. Решението влиза в сила 30-дни след съобщаването му на засегнатия член, ако не бъде оспорено от него на последващо заседание на контролен съвет.
4. С отпадане поради невнасяне на дължими членски вноски в рамките на две години и неучастие в ежегодния национален научен конгрес по обществено здраве, което се констатира от Управителния съвет с надлежен протокол, който се съобщава на засегнатия член. Той може да оспори констатациите на протокола или да посочи обективни пречки или други основателни доводи за запазване на членството си в 30 –дневен срок от съобщението. В този случай, протоколът заедно с възраженията се внасят на следващото събрание на контролен съвет, което се произнася с решение. Ако засегнатият член не оспори протокола в срок, УС се произнася с решение за освобождаване на члена.
5. По реда на т.3 и 4 не могат да бъдат изключвани и освобождавани членовете-учредители.
Чл.16. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
/1/ Органи на управление на Сдружението са:
1.Общо събрание;
2.Председател и управителен съвет;
3.Контролен съвет
/2/ По решение на Общото събрание на Сдружението могат да бъдат сформирани комисии и други органи с временно или постоянно предназначение.
/3/ По решение на Управителния съвет на Сдружението могат да бъдат създавани помощни органи, на които той има право да делегира част от поставените му функции.
/4/ Управителният съвет има право да създава помощни и работни органи по отделни въпроси, свързани с дейността на Сдружението.
Чл.17. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
/1/ Общото събрание е върховен орган на Сдружението и включва всички негови членове.
/2/ Общото събрание се свиква не по – малко от веднъж на една година от Управителния съвет по негова инициатива. То може да се свика и по искане на 1/3 от членовете на Сдружението или на контролния съвет в случай на установяване на нарушения в работата на УС. Ако в случаите по изр. 2, УС в едномесечен срок не свика Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните лица или натоварен от тях представител.
/3/ Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общо събрание и данни по чия инициатива то се свиква.
/4/ Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най – малко един месец преди насрочения ден.
/5/ Поканата се изпраща по ел. пощи или друг път до всички членове на Сдружението.
/6/ Редовно общо събрание се провежда всяка година, по- време на ежегодния национален научен конгрес по обществено здраве на Сдружението. Мястото на провеждане на общото събрание се определя на предходното общо събрание.
/7/Общото събрание е законно, ако на него присъстват поне 1/2 от членовете му. Когато участието се осъществява чрез представител, Общото събрание проверява законността на представените пълномощни. Всеки отсъстващ член може да упълномощи само един представител; не се допуска двама или повече членове да се представляват от един и същ пълномощник.
/8/Член на общото Събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг/съпруга или роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително;
/9/ При липса на кворум събранието се отлага с един час по – късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на явилите се членове.
/10/ Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
/11/ Общото събрание взема решенията си с явно гласуване и обикновено мнозинство, освен в случаите, когато по силата на този Устав или решение на ОС е предвидено квалифицирано мнозинство или друг ред за гласуване.
/12/ Решенията, свързани с изменението и допълването на този Устав, приемането на вътрешните регламентиращи актове и решението за преобразуване или прекратяване на Сдружението, се вземат с мнозинство от 2/3 от всички членове.
Чл.18. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
/1/ Общото събрание:
1.изменя и допълва Устава;
2.приема други вътрешни актове;
3.приема годишната програма на Сдружението по предложение на УС и набелязва основните мероприятия за изпълнението й;
4.избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
5.избира и освобождава Председателя;
6. приема бюджета на Сдружението;
7.приема отчета за дейността на Управителния съвет;
8.взема решения за откриване и закриване на клонове;
9.взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
10.изслушва годишните доклади на ръководителите на комисиите и други органи на Сдружението и взема отношение по изложените в тях въпроси;
11.отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението; може да осъществява оперативен контрол върху работата на управителния съвет, като начина и правилата в тази връзка се определят с отделен акт.
12. приема и изключва членове;
13.взема и други решения, предвидени в устава.
/2/ Правата по ал.1, т.1,4,5,6,7,8,9,10 и 11 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.
/3/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.
Чл.19. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
/1/ Управителният съвет е оперативен, постоянно действащ орган на Сдружението, членовете на който се избират от Общото събрание.
/2/ Управителният съвет се състои от не по-малко от 5 лица – членове на сдружението, както и бъдещ председател и бившия председател на сдружението.
/3/ Членовете на УС се избират за срок от 2 години. Председателят не може да бъде преизбиран за повече от 1 последователен мандат.
/4/ Избраният от Общото събрание Председател на сдружението е по право председател на Управителния съвет.
/5/ Членове на Управителния съвет по право са:
1.Председател на сдружението с текущ мандат;
2.Бъдещ председател на сдружението с не започнал мандат;
3.Бившият председател на сдружението с непосредствено изтекъл мандат;
4.Научният секретар на сдружението;
5.Касиерът на сдружението;
6.Член на Управителния съвет отговорен за връзки с обществеността и членове;
7.Член на Управителния съвет отговорен за допълнителна квалификация и обучения;
8. Член на Управителния съвет отговорен за международно сътрудничество.
/6/Членовете на УС нямат право да бъдат съпруг/съпруга или роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително.
Чл.20. КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Управителният съвет изпълнява следните функции:
1. контролира спазването на разпоредбите на Устава, другите вътрешни регламентиращи актове на Сдружението, организира и контролира изпълнението на решенията на Общото събрание, дава официални тълкувания по тях;
2. създава при необходимост помощни органи със специфични функции, като в актовете за създаването им посочва целите и срока на функционирането им и им делегира част от правомощията си;
3. подготвя планове за изпълнение на годишната и дългосрочната програми;
4. подготвя отчет за дейността си и го внася за разглеждане от ОС;
5. определя броя и длъжностите на платени административен персонал;
6. подготвя проект за бюджет на Сдружението;
7. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
8. направлява и контролира разходването на паричните средства на Сдружението;
9. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не попадат в правомощията на друг орган;
10. взема решения за участие в други организации;
11. изпълнява други задължения, предвидени в Устава.
12. разглежда внесените пред него доклади за установени от контролните звена нарушения в дейността и взема становища и мерки по отстраняването им.
13. гласува мотивирани предложения за приемане на нови членове.
14. подготвя предложения за изключване на членове.
15. взема мотивирани решения за освобождаване на членове по тяхно искане или поради настъпване на прекратителните основания по чл. 15 от устава.
Чл.21. ПРЕДСЕДАТЕЛ
Председателят:
1. представлява Сдружението пред трети лица и го задължава с подписа си;
2. осъществява оперативното управление на дейността, разпределя задачите, ръководи, координира и контролира изпълнението им от оторизираните лица и наетия персонал;
3. назначава и освобождава от длъжност платения оперативен персонал;
4. сключва сделки по допълнителния предмет на дейност и се разпорежда с имуществото и паричните средства на Сдружението при спазване изискванията на Устава и законодателството;
5. отчита се за дейността си пред УС и ОС;
6. свиква и ръководи заседанията на УС;
Чл.22. ПРАВО НА ЗАМЕСТВАНЕ
При обективна невъзможност на председателя да упражнява предоставените му функции, той се замества от посочено от него лице, член на УС.
Чл.23. ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
/1/ УС заседава най – малко веднъж на три месеца. Заседанието се свиква от председателя с покана или по искане на 1/3 от членовете на органа.
/2/ Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от ½ от членовете му с право на глас.
/3/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна (конферентна) или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателя на заседанието.
/4/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде свикано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения по него от всички членове на управителния съвет.
/5/ УС взема решенията си с явно гласуване и обикновено мнозинство на присъстващите членове с изключение на чл.20, т.6 и 8 от Устава. При равенство на гласовете „за” и „против”, гласът на председателя се удвоява.
/6/ Заседанията на Управителния съвет се ръководят от председателя, а в негово отсъствие от посочено от него лице, член на УС.
/7/ Бъдещият и бившият председател на сдружението имат право само на съвещателен глас.
Чл.24. ЗАСЕДАНИЯ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ
/1/Общото събрание избира Контролен съвет в състав от трима членове, всеки с четиригодишен мандат. Те избират измежду тях Председател на КС.
/2/Контролният съвет осъществява контрол върху дейността на Управителния съвет и Председателя на сдружението относно изпълнение на решенията на Общото събрание, спазването на устава, закона и разходването на средствата.
/3/Контролният съвет приема правилник за работата си.
/4/Контролният съвет представя пред Общото събрание ежегоден доклад за констатациите си и предложения за бъдещата работа.
/5/Свиква Общото събрание при констатирани незаконосъобразни или противоуставни актове или действия на Управителния съвет;
/6/Разглежда внесените пред него доклади за установени от УС нарушения в дейността и взема становища и мерки по отстраняването им.
/7/Взема мотивирани решения за освобождаване на членове по тяхно искане или поради настъпване на прекратителните основания по чл. 15 от устава.
/8/Решава казуси, които не засягат компетенцията на УС.
/9/Членовете на КС нямат право да бъдат с членове на УС, съпруг/съпруга или роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство – до втора степен включително.
ЧЛ.25. ИМУЩЕСТВО
/1/ Имуществото на Сдружението се състои от пари, права върху движими и недвижими вещи, придобити по съответния законов ред, права върху интелектуална собственост и други имуществени права, допустими от закона.
/2/ Имуществото на Сдружението се образува от следните източници:
– дарения, завещания, помощи от местни и чуждестранни лица, държавни органи и институции, които се отнасят в фондове в зависимост от волята на лицата;
– приходи от стопанисването на притежаваните от сдружението имоти;
– приходи от стопанска дейност;
– финансирания от фондове;
– членски внос и допълнителни имуществени вноски, ако такива бъдат установени по решение на общото събрание.
/3/ Разпореждането със средствата на Сдружението се извършва от законния представител на Сдружението или надлежно оторизирано от него лице член на УС при спазване на финансовата дисциплина и утвърдения годишен финансов план.
Чл.26. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
/1/ Сдружението се прекратява:
1.По решение на Общото събрание, взето с квалифицирано мнозинство 2/3 от всички членове;
2.При обявяването му в несъстоятелност;
3.С решение на компетентния съд по седалището на Сдружението съгласно основанията, предвидени в ЗЮЛНЦ.
/2/ При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.
1.Ликвидацията се извършва от Управителния съвет по предвидения в закона ред.
2.Останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество, се предоставя на юридическо лице с нестопанска цел, същата или близка до целите на Сдружението дейност.
3.Ако имуществото не бъде предоставено по реда на предходната точка, то се предоставя на общината по седалището на Сдружението.
Чл.27 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
/1/ За всички, неупоменати в този Устав въпроси се прилага Закона за юридическите лица с нестопанска цел и общото гражданско законодателство.
/2/ Настоящият Устав е приет от Учредителното събрание на СДРУЖЕНИЕТО , което е проведено на 12.11.2016г. и е подписан от тях.