Пета научна конференция "Предизвикателства пред oбщественото здравеoпазване в условията на здравна криза"

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – гр. Бургас, корпус „Медицински науки“ 12.05.2022-13.05.2022г.