Пета научна конференция "Предизвикателства пред oбщественото здравеoпазване в условията на здравна криза"

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – гр. Бургас, корпус „Медицински науки“ 9-10 септември 2021 г.