Доц. Николина Радкова Радева, доктор

Касиер
niki.radeva@mu-varna.bg
052 677 184

Биография:

Доц. Николина Радкова Радева, доктор е доцент по Медицина на бедствените ситуации в „Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

През 2002 г. завършва Пета езикова гимназия „Йоан Екзарх“, гр. Варна с френски език.  През 2008 г. става магистър по „Корпоративни финанси“ в Икономически университет – Варна, а през 2012 г. завършва магистратура по „Здравен мениджмънт“ в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов – Варна“.

От 2012 г. до 2015 г. работи като експерт в отдел „Международни проекти и програми“ на Медицински университет – Варна. От месец май 2015 г. след участие в конкурс, е избрана и назначена за асистент по „Медицина на бедствените ситуации“ в катедра „Хигиена, медицина на бедствените ситуации и епидемиология“.

През април 2018 г. защитава дисертационен труд на тема: „Превенция на стреса като значим проблем за групи в риск при бедствени ситуации“ в Медицински университет - София, като придобива ОНС „Доктор“ по Медицина на бедствените ситуации.

Участва в създаването на Университетски център по морско здравеопазване към Факултет по обществено здравеопазване и от 13 март 2019 г. е негов координатор.

От 31 октомври 2019 г. заема академичната длъжност „Доцент“ по специалност „Медицина на бедствените ситуации“.

Основните ѝ научни разработки са в областта на Медицина на бедствените ситуации.  Има над 80 участия в български и международни научни форуми, доклади и публикации на български и английски език.

Участвала е в редица национални и международни проекти и програми.

Владее френски, английски и руски езици.

Членство:

Член е на Съвет за сътрудничество с научната и академичната общност към председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ от страна на Медицински университет – Варна.

Други членства: Френско дружество по медицина на катастрофите, Съюз на учените, клон Варна, Дружество на инвалидите – Варна.