Ас. Кремена Иванова

Касиер
k.ivanova@foz.mu-sofia.bg

Биография:

Кремена Димитрова Иванова придобива образователно – квалификационна степен „Магистър“ по специалност „Право“ и професионална квалификация „Юрист“ в Софийски университет „Св.Климент Охридски“ през 2012 г. През 2017 г. придобива втора образователно – квалификационна степен „Магистър“ по специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ и професионална квалификация „Здравен мениджър“ в Медицински университет –София. От 20.01.2016 г. е вписана като адвокат в Софийска адвокатска колегия. От 01.03.2017 г. заема длъжност асистент в Катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на Факултет по обществено здраве. От юни 2017г. заема длъжността асистент в Катедра „Оценка на здравните технологии“ на Факултет по обществено здраве“. Успешно завършва курс и придобива сертификат по International Legal English, Cambridge English Language Assessment.

Публикации и научни интереси:

Научните интереси на Кремена Димитрова Иванова са в областта на оценка на здравните технологии, медицинска етика и медицинско право, медицински изделия и други.

Членство в организации:

Национално сдружение по здравна политика и мениджмънт.
Сдружение „Българско научно дружество по обществено здраве“.
International Society for pharmacoeconomics and outcome research./ISPOR/