Проф. Нонка Матева

Касиер
сл. тел. (032) 602 550; моб. тел. 0887 318 557
nonka.mateva@abv.bg

Образование:
Допълн. квалификация и специализации:
1980 г. - средно образование, Математическа гимназия „ Акад. Кирил Попов“ гр. Пловдив,
1984 г. - висше - „магистър“ по математика със специализация информатика, ПУ „ Паисий Хилендарски“ (Диплома № 10032 / 25.12.1984 г.)
1997 г. - специалност „Приложна информатика”, ПУ „ Паисий Хилендарски“ (Свидетелство Рег. № 2156, 10.12.1997г.)
2003 – специалност „Медицинска информатика и здравен мениджмънт“, Медицински Университет – Пловдив, Свидетелство Серия БС №000421, Рег. № 007871, 01.01.2003 г.
2005г. - научно-образователна степен “ДОКТОР” (PhD)
Медицински Университет - Пловдив
Диплома № 29861 от 18.07.2005 г. , научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията”, въз основа на защитена дисертция на тема „Моделиране и прогнозиране на преживяемостта при пациенти с хронична лимфоцитна левкемия“
1987 г. – Педагогически курс ,Медицински Университет- София
1996г. - Летен курс по Клинична епидемиология и биостатистика, Варна– Erasmus University, Department of Epidemiology and Biostatistics (
проект TEMPUS JEP 3604);
1996 – курс „Основи но научното търсене“, МНД „ Асклепий“, МУ-Пловдив
1997г. – специализация в Център по медицинска информатика, Cliniques Universitaires St Luc, Université Catholique de Louvain, Брюксел,
Белгия (проект по програма PHAR – BG9201/02/04/01 – Public Health)
2002 г. – специализация INSERM U472 , Villejuif, Париж, Франция (3 м.)
2008 г. – курсове организирани от AUF (L’Agence universitaire de la francophonie) Transfer en maîtrise des outils de recherche et d’accsès à
la documentation scientifique dans le domaine de la médecine
2010 г. - курс „Въвеждане на информационни и комуникационни технологии в учебния процес и работа в електронна среда“ по проект
„Повишаване на квалификацията на преподавателите във Висшите училища“ по ОП „Развитие на човешките ресурси".
2012 г. – семинар „Технологията разширена реалност за по-добро образование“, Lifelong Learning Program
2014г. - Курсове за обучение на администратори и преподаватели за работа с платформа за дистанционно обучение по проект BG
051PO001 – 4.3.04-0035 „ Създаване на система за ефективно дистанционно електронно базирано обучение на магистри по
Обществено здраве“ Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;
Професионално развитие:
Административна дейност:
1984 – 1986 г. – програмист, SPS, Пловдив
1986 – 1991г. – преподавател по информатика към Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“;
1991 – 1995г. - асистент в Institut Superieur Tecnique de Nabeul, Тунис
1995 – 1998г. – преподавател по медицинска информатика и биостатистика към Катедра „Социална медицина и организация на
здравеопазването“, МУ – Пловдив;
1998 - 2007 г. – ст. преподавател към Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“, МУ – Пловдив
2007 - 2009 г.– доцент към Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“, ФОЗ, МУ - Пловдив;
2009 – 2012 г. - доцент към Катедра „Здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването и обща медицина“, ФОЗ, МУ-Пловдив
2012г. -2015 г. – доцент към Катедра Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение, ФОЗ, МУ-Пловдив, от м. ноември 2015 – професор към Катедра Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение, ФОЗ, МУ-Пловдив,
2009 г. и продължава - Зам.Декан НИД на ФОЗ, МУ-Пловдив
2012 г. и продължава – и.д. Ръководител катедра МИБЕО, ФОЗ, МУ-Пловдив
Учебно-преподавателска дейност:
Лекционни курсове по :
• Медицинска информатика и биостатистика – на студенти по Медицина, Дентална медицина, Управление на здравните грижи;
• Компютърна техника – на студенти по Дентална медицина ;
• Количествени методи в управлението – на студенти по Здравен мениджмънт
• Статистически методи в управлението – на студенти по Управление на здравните грижи
• Научно-изследователска работа – на студенти по Управление на здравните грижи;
• Информационни технологии – на студенти по Управление на здравните грижи и Медико-социални дейности и общестнено здраве;
• 2007 г. - Гост- лектор Universita degli stui di Torino (грант от Министерство на външните работи на Италия), Торино, Италия
• 2009 г. – Гост- лектор– Universita degli stui di Firenze, Флоренция, Италия (Erasmus/LLP Teaching staff Mobility)
• Участие в Държавни изпитни комисии за държавен изпит и защити на дипломни работи на дипломанти от специалност „Здравен 
мениджмънт“ ;
• Участие в разработка и актуализация на учебни планове и програми на различни специалности към Факултетите по Обществено здравеопазване, Медицина, Дентална медицина и Фармация на Медицински университет – Пловдив.