Проф. д-р Мариела Камбурова, дм

Международно сътрудничество
Mariela.Kamburova@mu-pleven.bg
064 884 295

Проф. д-р Мариела Камбурова, дм

Дата и място на раждане: 19.09.1970 г., гр. Видин

Образование:

 • Институт за подготовка на здравни кадри“ – Плевен,1989: медицинска сестра, детски профил – отличен успех, златен медал
 • Висш медицински институт – Плевен, 1995: медицина – отличен успех
 • Специалност “Социална медицина и здравен мениджмънт” – Плевен, 2002
 • Висш медицински институт – Плевен, 2003: здравен мениджмънт – с отличен успех
 • Образователна и научна степен "доктор" по научната специалност "Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", 2014
 • Специалност „Икономика на здравеопазването“ – Плевен, 2018
 • Научна степен "доктор на науките" по научната специалност "Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията", 2022

 

Академични позиции:

 • Специализант, катедра „Детски болести”, 1997 – 1998
 • Асистент, Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт”, 1998 - 2003
 • Старши асистент, Катедра „Социална и превантивна медицина, медицинска статистика, педагогика и психология”, 2003 – 2007
 • Главен асистент, Катедра „Социална и превантивна медицина, медицинска статистика, педагогика и психология” и Катедра "Общественоздравни науки", 2007 – 2016
 • Доцент, Катедра "Общественоздравни науки", 2016 – 2022
 • Доцент, Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“, 2022 – до сега

 

Административни и експертни позиции

 • Главен административен асистент
 • Факултетен координатор по програма „Еразъм+“
 • Председател на факултетска комисия „Евроинтеграция и международно сътрудничество“
 • Заместник декан по учебна дейност и евроинтеграция от 2021 г.
 • Ръководител на катедра от 2022 г.
 • Сертифициран експерт по здраве на мигрантите
 • Експерт към Национална агенция за оценяване и акредитация

 

Курсове и специализации – над 50:

 • Обществено здраве за медицински сестри – февруари – март 2000, Белгия и Франция
 • Здравна политика и обществени комуникации – юни 2000, София
 • Експерт по оценка и акредитация на лечебни заведения за болнична помощ и диагностично-консултативни центрове – юни 2002, София
 • Public Health Nursing – юни 2004, Плевен
 • Актуални проблеми на медицинската педагогика – декември 2006, Плевен
 • Методология на научно-изследователската работа. Приложение на епидемиологията и биостатистиката в медицинското научно изследване – юни 2007, Плевен
 • Family Medicine – май 2008, Австрия
 • Основи на педагогиката – ноември 2009, Плевен
 • Възможности за финансиране и инвестиции в българското здравеопазване – февруари 2014, София
 • Образование, иновации, наука – триъгълник на знанието – 2014, Плевен
 • Ethics responsibilities for Reviewers – май 2015, Elsevier Publishing Campus
 • Migrant&Minority Health – април 2016, Австрия
 • Train the trainer – май, 2016, Барселона, Испания
 • Changing narrative ON Roma in Healthcare settings – октомври 2017, Охрид, Северна Македония
 • Understand yourself, Undertand your Learners (Enneagram) – май 2018, Прага, Чехия
 • Regional Training of Trainers workshop on migration and health for health professionals, law enforcement officers and social workers – септември 2018, Букурещ, Румъния
 • Roma health – март 2019 г., Залцбург, Австрия
 • Преподавателска мобилност по програма „Еразъм +“ – октомври 2019 г., Суми, Украйна
 • Promoting STEAM Education through Teacher Training – Палермо, Италия (Юни 2022)

 

Преподавателска дейност:

 • Лекции и Практически занятия по Социална медицина в специалност „медицина“ АЕО и БЕО
 • Занятия по Социална медицина със стажанти в специалност медицина“ АЕО и БЕО
 • Лекционен курс по Социална медицина и промоция на здравето в специалност „медицинска рехабилитация и ерготерапия“
 • Лекционен курс по Социална медицина в специалност „медицинска сестра“
 • Лекционен курс по Социална медицина в специалност „управление на здравните грижи“
 • Лекционен курс по Епидемиология на здравето в специалностите „опазване и контрол на общественото здраве“, бакалавърски и магистърски програми в специалност „управление на здравните грижи“
 • Лекционен курс по Изследователски подходи в медико-социалната дейност
 • Преподаване по Медицинска социология в специалностите опазване и контрол на общественото здраве, медицински лаборант, рентгенов лаборант, помощник-фармацевт
 • Лекционен курс по Здраве на мигрантите и малцинствата
 • Лекционен курс по Здраве на семейството

 

Член на изпитна комисия за държавен изпит в специалност:

 • медицина – АЕО и БЕО
 • медицинска сестра
 • акушерка
 • управление на здравните грижи
 • обществено здраве и здравен мениджмънт

 

Член на държавна изпитна комисия за придобиване на специалност:

 • Социална медицина и здравен мениджмънт (за лекари)
 • Обществено здравеопазване (за медицински сестри, акушерки, инспектори по обществено здраве и фелдшери)

 

Научни интереси:

 • Проблеми на общественото здраве – медико-социални проблеми при приоритетни групи от населението (деца, жени, роми, мигранти)
 • Изследвания върху популационното здраве – демографски характеристики и тенденции в България и плевенски регион, здравен статус на населението
 • Профилактика и промоция на здравето
 • Управление и организация на здравеопазването
 • Медицинско образование

 

Членство в научни организации:

 • Европейска асоциация по обществено здраве – EUPHA
 • Глобално общество по Миграция, Етнос, Раса и Здраве - GSMERH
 • Балкански медицински съюз
 • Български лекарски съюз
 • Съюз на учените в България
 • Българска асоциация по обществено здраве
 • Българско научно дружество по обществено здраве – член на управителния съвет – от 2022 г. до сега
 • Българско сдружение по превантивна медицина

 

Публикации:

 • Съавтор на учебно помагало за специализация на медицински сестри по Обществено здраве
 • Автор на монография „Недоносеност – факти и предизвикателства“
 • Автор на монография „Семейно здраве“
 • Автор на монография „Здраве на мигрантите и ромското население“
 • Автор на повече от 90 статии в български и чуждестранни научни списания
 • Участие с доклади и постери в над 40 национални и международни научни форуми
 • Резюмета, публикувани в индексирани списания – над 40
 • Регистрирано хабилитирано лице с наукометрични показатели в Регистър за академични длъжности и дисертации в НАЦИД, професионално направление 7.1 и 7.4

 

Проекти

I. Образователни проекти

 1. EIT Health I-Days Pleven,  Преакцелераторска образователна програма за създаване на Start-up и Spin-off компании към Медицински Университет – Плевен съвместно с JA Bulgaria
 2. „Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности“, в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
 3. Проект BG05M2OP001-2.013-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 2” финансиран от ОП НОИР – академичен наставник на 60 студента
 4. Студентски практики“ – фаза 1, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020
 5. Еразъм+ - Medical Institute of Sumy State University, Украйна, 2019
 6. TRAIN4M&H, Международна организация за миграция (МОМ) и финансиран от Европейския съюз1 2018
 7. Разработване на специфични обучителни модули за медицински лица, правоприлагащи органи и обучители по здраве на мигрантите, 2018
 8. Provision of training for first-line health professionals and law enforcement officers working, 2018
 9. Project: DCI-NSA ED/2011/239-187 на ЕС:”Equal Opportunities for Health; Action for Development” съвместно с Medici con I’Africa Cuamm (Italy).
 10. Проект „Равни възможности за здраве: действие за развитие” – 2011 – 2014 г. – обучение и обучител на здравни специалисти от лечебни заведения в Плевен, Ловеч, Враца.
 11. Проект – Стипендиантска програма за студенти по медицина и лекари – специализанти от ромски произход, компонент „наставничество“ -      2011 – 2015 г. – ментор на 6 студента от ромски произход в специалност „медицина“.
 12. Проект BG051PO001 - 3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ”- 2013 – 2014 г. – академичен наставник на 54 студента.
 13. Проект BG051PO001-4.3.04-0049 „Иновативно и съвременно образование в МУ-Плевен” по схема BG051PO001-4.3.04 “Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” – 2012 – 2014 г. – участие в разработване на материали за дисциплината „Епидемиология на здравето“ за магистърска степен „Обществено здраве и здравен мениджмънт“
 14. Проект „Граждански мониторинг върху здравното обслужване на територията на гр. Плевен. Местен модел за гражданско участие и подкрепа при осъществяване на здравната реформа”    - 2005 г. – обучение и участие в мониториране на здравното обслужване на населението от лекари в доболничната и болничната помощ на територията на гр. Плевен.
 15. Проект “TEMPUS-PHARE PEC-AC-JEP-13560-98” – 2000 г., Белгия и Франция

 

II. Научни проекти

 1. Въздействие на COVID-19 върху населението от ромски произход в   България – финансира се от Институт „Отворено общество“, София, 2020
 2. Организационен модел на акушерски дейности при профилактика на HPV-асоциирани заболявания – 2020/2022
 3. Здраве на мигрантите – обществени нагласи и предизвикателства пред здравната система на страната - 2017/2019
 4. Оксидативен стрес при колоректален карцином - 2018/2019
 5. Здравно-демографски характеристики на трудовоактивното население в България - 2018/2020
 6. Комплексно медико-социално проучване на здравния статус на ромското население, 2016
 7. Условия и предпоставки за промоция на здравето на работното място в България, 2015

 

Присъдени награди

1. Почетно отличие по случай 5-годишнината от създаването на факултет „Обществено здраве“ за активна преподавателска дейност и принос в развитието на Факултета, 30 септември 2010, Плевен.

2. Плакет „40 години Медицински университет - Плевен“ – за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“, 3 декември 2014, Плевен.

3. Най-изявен преподавател, декември 2015, Плевен

4. Плакет за придобиване на академична длъжност „Доцент“, 25 октомври 2016, Плевен.

5. Най-изявен преподавател, декември 2016, Плевен

6. Грамота  за принос в подкрепата за развитието на младежи и студенти роми в България, зам. министър председател и министър на здравеопазването, 7 април 2017 г., София

7. Грамота за принос за повече здрави деца и по-добро детско здравеопазване, президент на Република България, 2018, София

 

Езикова квалификация:

 • Английски език – писмено и говоримо (C1)
 • Руски език – писмено и говоримо
 • Френски език – говоримо