“БЪЛГАРСКО НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” (БНДОЗ)

Сдружението „Българско научно дружество по обществено здраве“ е създадено на Учредително събрание, проведено на 12.11.2016 г. и е доброволно обединение на професионалисти, развиващи дейност в науката и обществената практика в сферата на общественото здраве, което се основава на общност на интересите на учредителите си и готовността им за обединяване на усилията им в насоките, начертани от настоящия устав и програмата им.

Първоначално в Сдружението се обединиха единомишленици от пет висши учебни училища в България: Факултетите по обществено здраве при Медицинските Университети в София, Пловдив и Плевен, както и Факултета по обществено здравеопазване при Медицински Университет – Варна и Катедрата по социална медицина и здравен мениджмънт при Тракийски Университет, гр. Стара Загора. Понастоящем в Сдружението са включени и нови партньори – Факултета по обществено здраве към Университета „Проф. А. Златаров“ – Бургас; Югозападния университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград; Колежа по здравни науки в Грийнсвил, Северна Каролина, САЩ; Държавния университет на Мичиган, САЩ.

Основателят и първи Председател на Сдружението е проф. д-р Румен Стефанов, д.м. от Медицински университет – Пловдив. Втори председател, проф. Антония Янакиева, д.м. от Медицински университет – София, ръководи Сдружението в период 2018- 2020 г. Насточщ действащ председател октомври 2020 е доц. д-р Наталия Ушева, д.м. от Медицински университет – Варна.

За петте години от създаването на Сдружението бяха проведени четири научни конференции.

През 2017 г. се състоя Първата национална конференция на БНДОЗ „Обществено здраве – глобален приоритет в науката и практиката“ се проведе в гр. Варна със съдействието на Факултет по обществено здравеопазване към Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“, гр. Варна.

Втората национална конференция „Общественото здраве – глобален приоритет в науката и здравето“ 14-15 юни 2018г. се проведе в гр. Стара Загора със съдействието на Катедрата по социална медицина и здравен мениджмънт към Тракийски университет. Третата национална научна конференция „Общественото здраве – капиталът на бъдещето“, се проведе на 30.05.2019 – 01.06.2019г. в гр. Пловдив със съдействието на Факултета по обществено здраве към Медицински университет гр. Пловдив. Последната, Четвърта научна конференция „Иновации в общественото здраве“ се проведе на 17.09.2020-18.09.2020 г. в гр. София със съдействието на Факултета по обществено здраве към Медицински университет, в която за първи път участваха и международните партньори от САЩ.

Научните конференции и срещите между колеги, работещи в сферата на общественото здравеопазване се явяват среда за обмяна на опит и знания; обединяване на усилия за справяне с предизвикателствата и проблемите, пред които е изправено съвременното  обществено здравеопазване; изразяване на единно становище по актуалните проблеми, което би подпомогнало вземащите решения в страната за провеждане на ефективна и ориентирана към потребностите на населението здравна политика.