Българското научно дружество по обществено здраве подпомага развитието на науката и специалистите в областта чрез: организиране и провеждане на научни форуми, насърчаване на научните изследвания, разпространяване на научни резултати от независимите изследвания на своите членове, стимулиране на неформалното научно взаимодействие между тях, създаване на инкубационна среда и основания за развитие на съвместни изследователски проекти, подкрепа за научното развитие на докторантите и студентите в областта на общественото здраве.

БНДОЗ създава мост между теоретичните изследвания в областта на общественото здраве и практиката в сферата на здравната политика, управлението на здравеопазването и подобряването на общественото здраве. Дружеството съдейства за транслирането и прилагането на научните резултати в продължаващото обучение на специалистите по обществено здраве и в развитието на здравеопазване, основано на доказателства.

БНДОЗ установява и поддържа международни научни контакти, привлича изтъкнати чуждестранни учени в осъществяването на проекти, организира обмен на специалисти с цел развитие и повишаване на научния потенциал в областта на общественото здраве.

Проекти:

БНДОЗ участва в “The LockedDown” – проект на Лондонското Училище по Икономика и Политически Науки (London School of Economics and Political Science – LSE) съвместно с HealthBit

През последните месеци пандемията от Covid-19 драматично промени живота на всеки от нас и на човечеството като цяло. Глобалната заплаха наложи бързо адаптиране на процесите във всички обществени сфери, в това число – и в образованието.

Проектът представлява глобално проучване сред академичната общност в университетите по света за оценка на ефектите от предприетите ограничителни мерки за борба с пандемията от Covid-19 върху образователния процес, работата, професионалните взаимоотношения и цялостното благополучието на индивида.

От включването на страната ни в проекта до момента анкетата е попълнена от над 1200 преподаватели, студенти и служители от следните университети:

  1. Медицински университет – София
  2. Медицински университет – Пловдив
  3. Медицински университет – Варна
  4. УНСС – София
  5. НБУ – София
  6. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
  7. Югозападен университет „Неофит Рилски“

Повече информация относно проекта може да получите на официалната страница: https://www.healthbit.com/lockeddown-in-the-news/. Он-лайн анкетата ще намерите на следния линк: https://research.healthbit.com/c/LockedDown-bg