Проф. д-р Анжелика Велкова

Научен секретар
029432-345
avelkova@abv.bg

Образование:

През 1981 г. проф. д-р Анжелика Велкова, дмн завършва със златен медал средното си образование във Второ СОУ ”Анастасия Димитрова” - гр. Плевен.

През 1988 г. – придобива образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Медицина“ във Висшия медицински институт - Плевен на Медицинска академия.

През 1995 г. – получава втора образователна и квалификационна степен „Магистър“ по специалността „Епидемиология на общественото здраве“ в Еразъм Университета, Ротердам, Холандия.

Професионално развитие:

1988 - 1989 г. - завеждащ Селска здравна служба в с. Обнова, област Плевен.

1989 – 1993 г. - асистент в Катедра „Социална медицина“ на Висшия медицински институт - Плевен.

1993 – 1996 г. - старши асистент в Катедра „Социална медицина“ на Висшия медицински институт - Плевен.

1996 – 2003 г. - главен асистент в Катедра „Социална медицина“ на Висшия медицински институт - Плевен.

2003 – 2012 г. - доцент в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския университет – Плевен.

2012 - 2014 г. - професор в Катедра „Социална и превантивна медицина, медицинска статистика, педагогика и психология“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – Плевен.

2005 - 2009 г. – заместник Декан на Факултета „Обществено здраве“ на Медицинския университет – Плевен.

2005 - 2013 г. - ръководител на Катедра „Социална и превантивна медицина, медицинска статистика, педагогика и психология“ във Факултета „Обществено здраве“ на Медицинския университет – Плевен.

2009 - 2013 г. – заместник Ректор по „Европейска интеграция и международно сътрудничество“ на Медицинския университет – Плевен.

От 2014 г. – заема академична длъжност „Професор“ в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

Специализации и квалификации:

1989 - 1992 г. – придобива специалност по „Социална медицина и здравен мениджмънт“  във Висшия медицински институт – Плевен.

1991 г. – квалификация по „Въведение в педагогиката за преподаватели от висшите медицински училища“ във Висшия медицински институт – София на Медицинска академия.

1994 г. – квалификация по „Епидемиология“ в Лятното училище на Кеймбриджкия университет, Великобритания и Еразмус университет – Ротердам, Холандия.

1995 г. – професионална квалификация по „Епидемиология на рака“ в Кеймбриджкия университет, Великобритания.

1997 г. – професионална квалификация по „Епидемиология на стареенето“ в Националния институт по хигиена и епидемиология, Брюксел, Белгия.

2001 г. – квалификация по „Болничен мениджмънт“ по проект на Световна банка, обучаваща организация Национален център по обществено здраве и Saludad y Desarrolo, Испания.

2008 г. – квалификация по „Приложно здравеопазване“ MATRA programme(Министерство на външните работи на Холандия), Хага, Холандия и Кишинев, Молдова, обучаваща организация School of Public and Occupational Health, Амстердам, Холандия.

2010 г. – квалификация по „Подготовка и управление на европейски проекти „How to access the European Commission grants?“ с обучаваща организация Welcom Europe, Брюксел, Белгия.

2011 г. – квалификация по „How to teach Global Health” в Медицинския университет – Плевен, по проект EQUAL на Европейската комисия с преподаватели от Medici con l’ Africa CUAMM и Болонския университет, Италия.

2012 г. – квалификация по „Университетски системи по качеството“ в Медицинския университет – Плевен.

Академично развитие:

1989 – 1993 г. – след конкурс и избор, асистент в Катедра „Социална медицина“ на Висшия медицински институт – Плевен.

1993 – 1996 г. - след избор, старши асистент в Катедра „Социална медицина“ на Висшия медицински институт – Плевен.

1996 – 2003 г. – след избор, главен асистент в Катедра „Социална медицина“ на Висшия медицински институт – Плевен.

През 2001 г. проф. д-р Анжелика Велкова, дмн придобива образователна и научна степен „Доктор“ по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ след защита на дисертационен труд на тема „Здравни и социални проблеми на старите хора, живеещи сами в селата”.

2003 – 2012 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Доцент“ в Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт“ на Медицинския университет – Плевен.

2005 - 2013 г. – след конкурс и избор, ръководител на Катедра „Социална и превантивна медицина, медицинска статистика, педагогика и психология“ във Факултета „Обществено здраве“ на Медицинския университет – Плевен.

2005 - 2009 г. – след избор, заместник Декан на Факултета „Обществено здраве“ на Медицинския университет – Плевен.

2009 - 2013 г. – след избор, заместник Ректор по „Европейска интеграция и международно сътрудничество“ на Медицинския университет – Плевен.

2012 - 2014 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Професор“ в Катедра „Социална и превантивна медицина, медицинска статистика, педагогика и психология“ на Факултета „Обществено здраве“ при Медицинския университет – Плевен.

През 2012 г. – придобива образователна и научна степен „Доктор на науките“ по специалността „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ след защита на дисертационен труд на тема „Предотвратимата смъртност като индикатор за оценка на националните здравни системи в страните от Централна и Източна Европа по време на социално-икономически преход”.

От 2014 г. – след конкурс и избор, академична длъжност „Професор“ в Катедра „Социална медицина“ на Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

Учебна дейност:

Проф. д-р Анжелика Велкова, дмн преподавана студенти в образователна и квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“ по специалността „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ „Управление на здравните грижи“ и „Акушерка“ във Факултета по обществено здраве при Медицинския университет – София.

През учебната 2013/2014 г. проф. д-р Анжелика Велкова, дмн преподава в трите факултета и Медицинския колеж на Медицинския университет - Плевен на студенти във всички специалности: на образователна и квалификационна степен „Магистър” по специалностите „Медицина” – българоезиково и англоезиково обучение, „Обществено здраве и здравен мениджмънт” и „Управление на здравните грижи”; на образователна и квалификационна степен „Бакалавър” по специалностите „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия”, „Опазване и контрол на общественото здраве” и „Управление на здравните грижи”; на образователна и квалификационна степен „Професионален бакалавър по специалностите „Помощник-фармацевт”, „Рентгенов лаборант”, „Медицински лаборант” и „Социален работник”.

Тематичният профил на проф. д-р Анжелика Велкова, дмн включва „Социална медицина“, „Промоция на здравето“, „Стратегии за промоция на здравето“, „Епидемиология на здравето“, „Медицинска социология“, „Глобално здраве”.

Годишната учебна натовареност на проф. д-р Анжелика Велкова, дмн е 873 учебни часа за учебната 2013/2014 г.

Проф. д-р Анжелика Велкова, дмн е научен ръководител на 45 дипломанти по специалностите „Обществено здраве и здравен мениджмънт” и „Управление на здравните грижи”

Проф. д-р Анжелика Велкова, дмн участва вследдипломното обучение в Медицинския университет - Плевен и в продължаващото обучение на здравните професионалисти от здравните и лечебни заведения в Северозападна и Централна Северна България по проблемите на методологията на научно-изследователската работа и приложенията на епидемиологията и биостатистиката в медицинското научно изследване; проблемите на глобалното здраве и неинфекциозните хронични заболявания, промоцията на здравето на децата и подрастващите.

Проф. д-р Анжелика Велкова, дмн е ръководител на екип, разработил образователен проект „Иновативно и съвременно образование в МУ – Плевен” по ОПРЧР за развитие на дистанционно обучение и дистанционна магистърска програма по обществено здраве и здравен мениджмънт, спечелил финансиране в размер на 778 хил. лв.

Научноизследователска дейност:

Участие в големи национални и международни научноизследователски проекти:

2005 г. – научен ръководител на проект „Разпространение на метаболитния синдром сред юноши на възраст между 14 и 18 години“, Медицински университет - Плевен.

2006 г. - водещ изследовател на проект „Изследване на някои нови прогностични фактори при рак на млечната жлеза и значението им за появата на локален рецидив и далечни метастази“, Медицински университет - Плевен.

2009 г. - научен ръководител на проект „Епидемиологично проучване върху здравото стрептококово заразоносителство в детски колективи“ Медицински университет - Плевен.

2009 г. - научен ръководител на проект „PCR базирана идентификация на Blastocystic hominis изолиран от пациенти с асимптомна и клинично проявена бластоцистоза“, Медицински университет – Плевен.

2010 г. - научен ръководител на проект „Разпространение на метаболитния синдром в клинично здрави хора в Плевенския регион“, Медицински университет – Плевен.

2011 - 2014 г. - координатор за България в Международния проект по глобално здраве EQUAL, с участието на Италия, България и още 5 европейски държави, финансиран от Европейската комисия.

2013 г. - научен ръководител на проект „Проучване върху ролята на генетичните дефекти за тромбофилия като рискови фактори за тромботични усложнения при пациенти с миелопролиферативни заболявания“, Медицински университет - Плевен.

2014 г. - научен ръководител на проект „Фактори на формирането на здравната самооценка при амбулаторни и хоспитализирани пациенти на възраст над 44 години“, Медицински университет - Плевен.

Проф. д-р Анжелика Велкова, дмн е научен ръководител на 4 докторанти и научен консултант на 15 защитили докторанти, от които 12 вече са хабилитрани.

Проф. д-р Анжелика Велкова, дмн има над 158научни публикации, в т.ч. над 16 в чуждестранни научни списания и една монография, по проблемите на Анализа на общественото здраве в европейските страни, Предотвратимата смъртност, Епидемиологията на социално-значимите заболявания, Клиничната епидемиология, Социалната геронтология с над 315 цитирания, в това число над 144 от чуждестранни автори, и Общ импакт фактор - 35,977.

Учебните публикации на проф. д-р Анжелика Велкова, дмн включват: съавторство в три учебника по Социална медицина, учебник по Медицинска етика, учебник по Обща медицина; автор на учебник по Епидемиология на здравето и на учебник по Стратегии за промоция на здравето; автор на 26 учебни програми, 18 дидактически тестове, вкл. за електронно обучение на студенти в редовна и дистанционна форма на обучение.

Проф. д-р Анжелика Велкова, дмн участва в 108 академични форуми и научни мероприятия, от които 30 в чужбина – по обществено здраве във Валенсия (Испания), по глобални проблеми на женското здраве във Филаделфия (САЩ), Флоренция (Италия), Истанбул (Турция) и други - с презентации и постери в областта на Социалната медицина, Промоцията на здравето и Клиничната епидемиология.

В своето професионално и академично развитие проф. д-р Анжелика Велкова, дмнчленува в редица научни и академични организации:

  • Съюз на учените в България.
  • Българско научно дружество по Социална медицина.
  • European Public Health Association (EUPHA).
  • European Health Management Association (EHMA).

Научните интереси на проф. д-р Анжелика Велкова, дмн са главно в областта на: „Състояние и тенденции на общественото здраве в европейските страни“, „Предотвратимата със здравни интервенции смъртност“, „Епидемиология на хроничните неинфекциозни болести“, „Клинична епидемиология“, „Промоция на здравето на децата и подрастващите“.

Езикова квалификация:

Английски, немски, руски и испански език.

Отличия, почетни звания, награди, признания:

През 2006 г. проф. д-р Анжелика Велкова, дмн е наградена с плакет на Медицинския университет - Плевен като основател на специалност „Здравни грижи” в Медицинския университет – Плевен, а през 2010 г. е удостоена с почетен знак на Медицинския университет – Плевен за изключителен принос в развитието на Факултета по обществено здраве.

Обществена дейност:

От 2002 г. - Национален съ-координатор на Сдружение „За по-добро здраве“.

От 1999 г. - международен фасилитатор на Dreyfus Health Foundation, Ню Йорк, САЩ.

От 2000 г. – „Pro bono“ консултант в разработването и осъществяването на 150 малки проекта, финансирани от Dreyfus Health Foundation, Ню Йорк, САЩ.

От 2011 г. - Председател на Националната мрежа по глобално здраве.

Проф. д-р Анжелика Велкова, дмн е експерт по оценяване на качеството във висшето образование към Националната агенция за оценяване и акредитация, участвала е в повече от 10 процедури на институционална и програмна акредитация като председател и член на експертни групи.

Консултант е по обществено здраве на НПО „Развитие на личността и човешките общности” в разработването и осъществяването на 3 проекта, финансирани от европейските структурни фондове.

Експерт по проекти на БЧК и НФ „Читалища”, насочени към здравето на старите хора.

2005 – 2008 г. – член на Редакционната колегия на сп. Asklepios.

От 2008 г. – член на Редакционната колегия на сп. Journal of Biomedical and Clinical Research.

От 2012 г. – член на Редакционната колегия на сп. Медицински меридиани.

От 2013Г. – член на Редакционната колегия на сп. Здравна политика и мениджмънт.