Проф. д-р Христо Бозов

Бъдещ председател

Проф. д-р Христо Бозов

Професионална автобиография

Проф. д-р Христо Стоянов Бозов, д.м.

Служ. Адрес: 8010 гр. Бургас, Ул. „Проф. д-р Якимов” 1, за Декан на Факултет по Обществено здраве и здравни грижи, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас;

8000 гр. Бургас, бул. „Демокрация” 86, за Управител на „КОЦ- Бургас” ЕООД – гр. Бургас;

 

1986г. - Дипломиране като лекар, ВМИ - Варна;

1987г. - Завършена едногодишна интернатура по хирургия и военно-медицинска подготовка във Висш Военномедицински институт/ВВМИ/-София;

1989 – 1991 г. - Клиничен ординатор в Катедра по анестезиология, реанимация и интензивно лечение (КАРИЛ) на ВВМИ - София;

1991г. - Придобита специалност “Анестезиология и  реанимация”. 1996г.- Специализация по морска медицина в САЩ;

2002 г. - Специализация по хипербарна медицина в Белгия;

2002 - 2004 г. -  Обучение и завършена магистратура по здравен мениджмънт в Медицински университет – гр. Варна.

2004г. - Завършен курс за експерт по акредитация на лечебни заведения за болнична помощ;

2004-2005 г. – Завършен курс за болници в преход по швейцарско – български проект;

2008г. – Придобита специалност „Военна токсикология”.

Професионална кариера и трудов стаж:

1986г. - Започване работа като военен лекар с чин „старши лейтенант”;

1987г. – 1989 г. - Лекар на подводница във ВМС;

1989г. – 1991  г.- Клиничен ординатор към КАРИЛ на ВМА-София;

1991г. – 1995 г. - Старши ординатор-анестезиолог в Отделението по хипербарна терапия и морска физиология на Военноморска болница (ВМБ-Варна), ВМА;

1995г. – 1997 г. - Началник на Отделението по хипербарна терапия и морска физиология на ВМБ-Варна, ВМА;

1997г. - Участие в многонационалното военно учение “CP-97” като командир на брегова евакуационна база в състав американски и български медицински персонал;

1997г. – 2000 г. - Началник на Клиниката по хипербарна терапия и морска физиология на ВМБ-Варна, ВМА;

2000г.  - Участие в многонационалното военно учение в Румъния;

2000-2001г. – Началник на Централна Военномедицинска комисия (ЦВМК) - 2, ВМА;

2001г. – 2008 г. - Началник Военноморска болница – гр. Варна, сега МБАЛ – Варна към ВМА;

2004 г. – 2008 г. – избиране за доцент и началник Катедра по анестезиология, морска и интензивна медицина (КАМИМ), ВМА;

2008 г. – Преминаване в резерва с чин “полковник”;

2008 – 03.2013 г. - Заместник - кмет по здравеопазване и социални дейности на Община Варна;

03.2013-05.2013 г. – Изпълняващ длъжността кмет на гр. Варна;

2008 – 2013 г. – „Доцент” към Катедра по анестезиология, спешна, интензивна и морска медицина на  Медицински университет – гр. Варна;

2008 – 2013 г.  – Консултант по анестезиология и хипербарна оксигенация към УМБАЛ „Света Марина” – гр. Варна и МБАЛ – Варна към ВМА;

2011 г. – Републикански консултант по анестезиология и интензивно лечение;

12.2013 г. – 07.2014 г. СХБАЛ „ Проф. Темелков” – гр. Варна - медицински директор;.

Текущи позиции:

От 12.2013 г.  - „доцент” и от 11.2015 г . - „професор” и ръководител Клиника по анестезиология, хипербарно  и  интензивно лечение/КАХИЛ/, МБАЛ – Варна към ВМА;

От 08. 2014 г. – Ръководител Катедра по анестезиология, морска и  интензивна  медицина (КАМИМ) към ВМА;

От 2016 г.  – „Професор” и от 1.12.2017 г. – избран за Декан на Факултет по Обществено здраве и здравни грижи (ФОЗЗГ), Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас;

От 04.05. 2018 г. вписан за Управител на „КОЦ- Бургас” ЕООД – гр. Бургас;

От юни 2018 г. избран за Ръководител Катедра „Рехабилитационна и морска медицина”(РММ) към ФОЗЗГ, Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас.

Научна и преподавателска кариера:

2000г. – Защита на дисертация и придобита образователна и научна степен “доктор”.

2009 – 2013 г. – Основател и ръководител на курс по „Морска медицина” за студенти като СИД към МУ – гр. Варна;

От 2013 г.  – Хонорован преподавател по анестезиология и интензивно лечение в Русенски университет „Ангел Кънчев”;

2016 г. – 2019 член на Академичен съвет на ВМА;

От 2016 г. – член на Факултетен съвет на Факултет ОЗЗГ на Университет  „Проф. д-р А. Златаров” – гр. Бургас;

0т 2019 г. - член на Академичен съвет на Университет  „Проф. д-р А. Златаров” – гр. Бургас;

От 2017 г. – Ръководител Катедра „Обществено здраве и МСГР” (сега РММ) към ФОЗЗГ, Университет  „Проф. д-р А. Златаров” – гр. Бургас.

Членство в научни сдружения и списания:

- European Society of Anaesthesiologists/ESA/ (Европейска асоциация на анестезиолозите) – три мандата 2008 – 2009, 2010 – 2011  г. и от 2014-2016 г. - член на Съвета на ESA и представител за България;

- Научно дружество на анестезиолозите в България – член на Управителен съвет;

- Българско сдружение по авиационна, морска и космическа медицина – заместник – председател и член на Управителен съвет;

- Българско  дружество по парентерално и ентерално хранене– член на Управителен съвет;

- Българска диабетна асоциация;

- Българско научно дружество по обществено здраве;

- Българска асоциация по хипербарна оксигенация - председател на Управителен съвет

- списание „Авиационна, морска и космическа медицина” – главен редактор;

- списание „ Macedonian journal of Anaesthesiology” – член на редакционен съвет;

- списание „ По пути” – член на редакционен съвет.

Професионални интереси: обществено здравеопазване и здравен мениджмънт, анестезиология и интензивно лечение, морска и хипербарна медицина, социални дейности, акредитация на лечебни заведения за болнична помощ; .

Държавни награди: нагръден знак „За вярна служба под знамената” – 3 -та степен (1998 г.) и 1-ва степен (2008 г.).

Езици: български, английски(В2), руски, немски в различна степен.