Проф. Антония Янакиева

Бивш председател
antoniya.yanakieva@gmail.com

Антония Янакиева придобива ОКС Бакалавър в Университет за приложни науки, Карлсруе, Германия по специалността „Международен мениджмънт“, ОКС „Магистър“ по специалността „Обществено здраве и здравен менджмънт“ в Медицински Университет – София, Факултет по обществено здраве. През 2012 г. тя придобива Образователна и научна степен „Доктор“ по Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията след публична защита на дисертационен труд на тема „Маркетинг на дейността Медицински патронаж в домашни условия“. От 2009 г. е асистент в Катедрата по здравна политика и мениджмънт. През 2014 г. заема академичната длъжност Доцент. От 2014 г. е член на Катедрата по Оценка на здравните технологии. От 2017 г. е професор по Научна специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, а от 2018 г. е Ръководител на Катедра по Оценка на здравните технологии. Участва в редица национални и международни проекти.

Публикации и научни интереси:

Антония Янакиева участва в повече от 65 научни публикации в български и международни издания, в т.ч. самостоятелно и в екип. Основните теми на научните разработки са свързани със здравния маркетинг и управление и организация на здравеопазването, медицински грижи в дома, лидерство и мениджмънт, оценка на здравните технологии и др. Автор е на монографията „Маркетинг на дейността Медицински патронаж в домашни условия“, съавтор на научното ръководство „Маркетинг в здравеопазването“ и "Въведение в специалността Здравен мениджмънт". Участва в международни конгреси, симпозиуми, форуми и конференции в страната и в чужбина, както и в обучения и специализации в сферата на здравеопазването. Ръководител на проект "Въвеждане на обучение по биоетика в съвременните училища".

Членство в организации:

Тя е член на

  • Общото Събрание на Медицински Университет София
  • Академичен съвет на Медицински Университет София
  • Факултетен Съвет на Факултета по Обществено Здраве към Медицински Университет София
  • Националното сдружение по здравна политика и мениджмънт (НСЗПМ)
  • International Forum of Teachers (IFT) of the UNESCO Chair in Bioethics
  • ISPOR

Участва като експерт в Комисии по ОЗТ към НЦОЗА.

Участник в проект на тема „ПРОУЧВАНЕ ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ УСЛУГАТА „МЕДИЦИНСКИ ПАТРОНАЖ В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ“, награден с почетен знак SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTIAE MERITIS за най-успешна разработка в научна област медицина, медико-социално направление в Медицински Университет – София