Общо събрание на „Българско научно дружество по обществено здраве“

Покана

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в частна полза „Българско научно дружество по обществено здраве“ (БНДОЗ), на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от Устава, свиква общо събрание на сдружението на 15.06.2018 г. (петък) в 12.00 ч. в конферентна зала „Calista grand hall“ на Спа Хотел Калиста, Старозагорски минерални бани.
При следния дневен ред:
1. Отчет на управителен и контролен съвет за мандат 2016/2018 г. ;
2. Освобождаване на управителен съвет и избор на управителен съвет на БНДОЗ за мандат 2018/2020 г..
3. Избор на Бъдещ председател на сдружението за мандат 2020/2022 г. ;
4. Други.
Поканват се всички членове на БНДОЗ да участват в общото събрание съгласно чл. 17 от устава на БНДОЗ. При липса на кворум на основание чл. 17.9 от Устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на явилите се делегати.
Председател на БНДОЗ :
/Румен Стефанов/