Научна конференция на Българското научно дружество по обществено здравеопазване в гр. Бургас

Петата научна конференция на Българско научно дружество по обществено здраве на тема „Предизвикателства пред oбщественото здравеoпазване в условията на здравна криза“ се проведе в гр. Бургас на 12-13 май 2022 г. с любезното домакинство на Факултета по обществено здраве и здравни грижи към Университета „Проф. Асен Златаров“.

Водещи политици и изследователи представиха пленарните си доклади по важни обществено-здравни теми пред официални лица от Община Бургас и представители на факултетите по обществено здраве в страната: проф. Асена Сербезова, проф. д-е Цекомир Воденичаров, проф. д-р Христо Бозов, доц. д-р Десислава Ванкова. В доклада си на тема „Роля на общественото здраве в еволюцията на съвременните системи на здравеопазване“ Министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова описа потребностите и очакванията на обществото към системите на здравеопазване, слабата информираност на населението и политиците за дефиницията и ролята на общественото здравеопазване, както и последиците от неглижирането на обществено-здравните проблеми, поставяйки акцент върху овластяването на гражданите и провеждането на адекватен политически анализ при вземане на успешни здравно-политическите решения в България.

На конференцията бяха представени над 100 актуални научни разработки в областта на здравните неравенства, оценката на функционирането на здравната система в България, осигуреността с човешки ресурси, оценката на здравните технологии, медицинската речева и езикова патология, бедствените ситуации и др., които бяха високо оценени от колегите от сродните факултети на университетите в страната. Присъствалите на Конференцията учени и здравни политици се обединиха около необходимостта от сътрудничество в рамките на научната общност и за по-голям принос за развитие на политиките в областта на общественото здраве и здравеопазване.

Факултетът по обществено здравеопазване на Медицински университет – Варна получи почетен плакет на Българското научно дружество по обществено здравеопазване, БНДОЗ по случай 20-годишнината от основаването си и като признание за приноса на факултета в развитието на научните изследвания в полза на общественото здраве и здравеопазване в България.

На Конференцията Председателят на БНДОЗ с мандат 2020-2022 г. – доц. д-р Наталия Ушева, д.м., зам-декан „Научна дейност“ ФОЗ МУ Варна предаде водещия пост на проф. д-р Христо Бозов, д.м., декан на ФОЗ – Бургас  за следващия двугодишен мандатен период. С единодушно мнозинство членовете на БНДОЗ избраха за Председател на Сдружението за мандатния период 2024-2026 г. проф. д-р Мария Семерджиева, д.м., декан на ФОЗ МУ Пловдив.