Уважаеми колеги,

Напомняме Ви, че срокът за подаване на резюмета за Трета Национална конференция „Общественото здраве – капиталът на бъдещето“, 30 май-01 юни 2019 г. е до 12.04.2019 г.. Резюмета след тази дата няма да бъдат приемани! Още веднъж Ви молим да обърнете сериозно внимание на изискванията на списание Folia medica при подаването на резюмета. 
Опасанията ни са , че ако подадете некоректно структурирано резюме на последна дата, няма да има възможност за корекция.
С уважение Организационен комитет

Авторите подават резюмета на български и на английски език. Резюметата не трябва да надвишават 250 думи и трябва да бъдат структурирани по следните подзаглавия: Въведение, Цел, Материал и методи, Резултати и Заключения. Авторите трябва да опишат накратко проблема, който се разглежда в изследването, как е проведено, какви резултати са получени и какви заключения са направени. Авторите следва да избягват употребата на съкращения. Авторите трябва да включат до 5 ключови думи за индексиране. Авторите следва да включат до 5 използвани източници. Референциите трябва да бъдат маркирани в текста с арабски цифри в скоби. Списъкът с използваните източници накрая трябва да бъде номериран по реда, по който референциите са споменати за първи път в текста (не по азбучен ред). При три или по-малко автори следва да бъдат изброени всички. При повече от три автори се изброяват първите трима, последвани от „и др.”. Списъкът с използваните източници трябва да бъде оформен във Ванкувър стил. Само разширените резюмета на английски език ще бъдат публикувани в суплемент в списание Folia Medica. Подадени резюмета, които не отговарят на горепосочените изисквания, ще бъдат връщани на авторите за редактиране.

– в полето за имена на авторите моля да попълнете първо и фамилно име за целия авторски колектив.

– резюмето трябва да бъдe структурирано по следните подзаглавия: Въведение, Цел, Материал и методи, Резултати, Заключения, съответно Background, Aim, Materials and Methods, Results, Conclusions на английски.

– следва да бъдат включени до 5 използвани източници, като референциите трябва да бъдат маркирани в текста с арабски цифри в скоби.

Участие в направление
Вид на участие