Здравна политика и мениджмънт

Издание на Факултет по Обществено Здраве,

Медицински Университет – София

Ул. “Бяло Море”№8, 1527 София, България, тел. / факс: +359 2 9432 127

e-mail: hpm.journal@mail.bg

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ

Текстовете трябва да са подготвени за печат с Microsoft Office. Обемът на статиите със собствени проучвания следва да е 8-10 страници, а на обзорните статии – 6-7 страници.

Текстът да бъде оформен по следния начин:

ЗАГЛАВИЕ НА БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - Font: Times New Roman; Size: 12; Font style: Bold; Effects: All Caps; Alignment: Centered.

ИМЕНАТА НА АВТОРА/ РИТЕ НА БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК се печатат през 1 празен ред под заглавието в разгърнат вид - пълно собствено, инициал на бащиното и пълно фамилно име; Font: Times New Roman, Size: 12, Font style: Bold, Alignment: Centered; First line: 0мм.

РЕЗЮМЕТАТА НА БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК трябва да са всяко в обем до 10 реда през 1 празен ред - Font: Times New Roman; Size:10; Font style: Italic.

КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ НА БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК през 1 празен ред.

ОСНОВЕН ТЕКСТ: Font: Times New Roman; Size: 12; First line: 10 мм; Alignment: Justified; междуредово разстояние - Single. Фигурите (черно-бели) и таблиците да бъдат интегрирани в текста и да имат над тях номерация и наименование (центрирано).

Собствените проучвания следва да се структурират по следния начин: увод; цел, задачи и методи на проучването; резултати и изводи от проведения анализ., а в обзорните статии е необходимо да се посочи целта на изследването, да се представят актулани анализи по проблема и да се обособи заключение.

ИЗПОЛЗВАНАТА ЛИТЕРАТУРА, цитирана в текста, се дава в края на статията и се номерира по азбучен ред на фамилното име на първия автор. Първо се изреждат авторите на кирилица, а след това на латиница. В текста цитираните източници се посочват в скоби с номера, съответстващ на този в библиографията.

Пример: 1. Воденичаров Ц. 10-те принципа на медика и мениджъра. Симелпрес. С., 2010.

АДРЕСЪТ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ се изписва след последната страница като се посочват трите имена на автора/ рите, представлявана организация, e-mail за контакт.

Авторско право:

Отговорността за точността и достоверността на публикуваните данни, заявени мнения и позиции във всички публикации на сп. „Здравна политика и мениджмънт” принадлежат на автора.

Авторските права върху публикуваните материали принадлежат на издателя.