Резюметата и докладите (според предпочитанията на авторите) ще бъдат публикувани в електронен вариант в Trakia Journal of Sciences - Supplement. Инструкциите за авторите са публикувани на сайта на ТрУ - http://www.uni-sz.bg (издания).