Проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска

Член на управителния съвет отговорен за доп. квалификация и обучения
064 884 196
silviya_aleksandrova@mu-pleven.bg

Дата и място на раждане: 02.11.1972 г., гр. Москва, Русия 

Образование

 • Средно образование – Математическа гимназия „Гео Милев”, Плевен (1986 – 1990) с отличие
 • Медицински Университет – Плевен (1990 - 1996) с отличие
 • Специалност „Социална медицина и здравен мениджмънт” (2003)
 • Европейски магистър по биоетика, Католически Университет-Льовен, Белгия съвместно с Католически Университет-Ниймеген, Холандия, Университета в Базел, Швейцария и Университета в Падуа, Италия (2002 - 2004)
 • Образователна и научна степен "доктор" по научната специалност "Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията" (2008)
 • Научна степен "Доктор на медицинските науки" (2015)

Академични позиции 

 • Специализант катедра „Психиатрия и медицинска психология” (1997 – 1999)
 • Асистент, Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” (1999 – 2003)
 • Старши асистент, Катедра „Социална медицина и здравен мениджмънт” (2003 - 2006)
 • Главен асистент, Катедра „Социална и превантивна медицина, педагогика и психология” (2006 – 2007)
 • Главен асистент, Катедра „Медицинска етика, управление на здравните грижи и информационни технологии” (2007 – 2010)
 • Доцент, Катедра „Медицинска етика, управление на здравните грижи и информационни технологии (2010 -2013)
 • Декан на Факултет „Обществено здраве“, Медицински университет-Плевен (от 2013)
 • Ръководител катедра "Общественоздравни науки" (от 2014 год.)
 • Професор в катедра  "Общественоздравни науки" (от 20145 год.)

Курсове и специализации 

 • 4–11 Ноември 2007, MATRA Обучителен курс по приложно обществено здраве, Хага, Холандия
 • 25-29 Юли 2007, Лятно училище „Добро управление, компетенции и етика в общественото здраве“, Белград, Сърбия
 • 8–10 Декември 2006, Проблеми на медицинската педагогика, МУ-Плевен
 • 13-18 Ноември 2006, Курс “Палиативни грижи в гериатрията”, Залцбург, Австрия
 • 29 Юни–6 Юли 2006, Европейски курс по етика на биотехнологиите, Бърно, Чехия
 • 27–29 Април 2006, Курс “Смърт без страдание”, Ниймеген, Холандия
 • 1-2 Март 2006, Курс „Приложение на статистическите методи в медицинските научни изследвания“, ССКБ, София
 • 28 Февруари-1 Март 2006, Курс „Методически основи на научните изследвания“, ССКБ, София
 • 16-20 Юни 2003, Курс „Човешки права и медицина“, Дубровник, Хърватска
 • 4-6 Юни 2003, Обучение „Етични проблеми в изследователската работа в здравеопазването“, Университет Илиноис-Чикаго, София
 • 3 Юни 2003, Обучение „Организиране и работа на комисиите по етика на изследователската работа“, Университет Илиноис-Чикаго, София
 • 2000–2003 Специализация по Социална медицина и здравен мениджмънт
 • 8-17 Юни 1997, Курс „Епидемиология и биостатистика в общественото здраве“, Университет Еразмус, Университет Кембридж и Медицински Университет-Варна

Преподавателска дейност 

 • Преподаване по Биоетика във всички специалности на МУ-Плевен (медицина, медицински сестри, акушерки, медицинска рехабилитация и ерготерапия, опазване и контрол на общественото здраве, бакалавърски и магистърски програми по управление на здравните грижи, магистратура по обществено здраве и здравен мениджмънт, медицински и рентгенови лаборанти, помощник фармацевти, социални дейности);
 • Преподаване по медицинска етика в магистърска програма „Интегративна биоетика“ към Философски Факултет на СУ „Климент Охридски“-София;
 • Преподаване по Управленска и бизнес етика;
 • Преподаване по Мениджмънт и етика на хосписните грижи;
 • Преподаване по Здравно законодателство;
 • Преподаване по Социална медицина и демографска статистика.

Научни интереси 

 • Проблеми на биоетиката и медицинската етика
 • Клинична етична консултация
 • Мениджмънт и етика на хосписните грижи
 • Управленска и бизнес етика
 • Медико-социални проблеми на общественото здраве
 • Демографски подходи за изучаване на общественото здраве
 • Епидемиология на неинфекциозните заболявания
 • Медицинска социология

Членство в научни организации 

 • Европейска мрежа по клинична етична консултация (представител за България) - ECEN
 • Европейска асоциация по обществено здраве - EUPHA
 • Европейска асоциация по здравен мениджмънт – EHMA
 • Асоциация на училищата по обществено здраве в Европейския регион – ASPHER
 • Форум по обществено здраве за Юго-Източна Европа – FPH-SEE
 • Международен научен комитет на ЮНЕСКО
 • Българска асоциация по обществено здраве
 • Съюз на учените в България
 • Българско общество по история на медицината
 • Български лекарски съюз

Публикации 

 • Автор на повече от 100 научни публикации у нас и в чужбина
 • Автор на 7 учебника и учебни помагала – 4 учебника по медицинска етика и биоетика на български език, 1 учебник по биоетика на английски език, 2 практически ръководства по биоетика
 • Автор на 2 монографии по Хосписни и палиативни грижи
 • Съавтор в 5 учебника – 4 учебника по Социална медицина и 1 по медицинска етика
 • Автор и съавтор на 5 глави в книги, от които 3 в чужбина
 • Автор на повече от 50 статии в български и чуждестранни научни списания
 • Участие с доклади и постери в над 40 национални и международни научни форуми

Други дейности 

 • Международна награда за Клинична етика за 2016 год. - Hans-Joachim Schwager
 • 2004 г. Наградена с грамота от СУБ в групата „Млади учени до 35 г.” за авторския си труд „Мениджмънт и етика на хосписните грижи”
 • Академичен партньор в “Латино-американско списание по биоетика”
 • Академичен партньор в он-лайн списание “Изследователска работа в образованието”
 • Последователно секретар (от 2004 г.) и Председател (от 2012 г.) на Комисията по етика на Научно-изследователската работа на МУ-Плевен
 • Секретар на Научния съвет по медико-социални специалности към МУ-Плевен
 • Включена в 6то и 7то издание на “Who is who in Medicine and Healthcare” за 2007 г. и 2009 г.
 • Включена в 24то и 25то издание на “Who is who in the World” за 2007 г. и 2008 г.

Езикова квалификация 

 • Английски – писмено и говоримо, Сертификат за напреднали от Университета в Кембридж
 • Руски – писмено и говоримо