Общо събрание на „Българско научно дружество по обществено здраве“

П О К А Н А

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел в частна полза „Българско научно дружество по обществено здраве“ /БНДОЗ/, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 17 от Устава, свиква Общо събрание на Сдружението на 01.06.2019 г. от 11.00 часа във Факултет по Обществено здраве, Медицински университет – Пловдив.
При следния Дневен ред:
1. Приемане на годишния финансов отчет на Сдружението за 2018 г.
2. Вземане на решение за изменение на чл. 17, ал. 5 от Устава.
3. Вземане на решение за допълнение на чл. 18, ал. 1 от Устава.
4. Вземане на решение във връзка с чл. 19, ал. 5, т. 2 от Устава.
5. Други.

Поканват се всички членове на БНДОЗ да участват в Общото събрание съгласно чл. 17 от Устава. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на явилите се членове.

Председател на Сдружението:

Проф. Антония Янакиева, дм