Втора Национална конференция „Общественото здраве – глобален приоритет в науката и практиката“

Българско научно дружество по обществено здраве и Медицински факултет, Тракийски университет – Стара Загора организираха Втора Национална конференция „Общественото здраве – глобален приоритет в науката и практиката“, която се проведе на 14-15 юни 2018 г. , СПА Хотел „Калиста“, Старозагорски минерални бани.

Научни направления:
– Социална медицина;
– Здравен мениджмънт;
– Здравни грижи;
– МБС, околна среда и здраве (вкл. трудова медицина, ХДЮВ); Хранене и диетика;
– Оценка на здравни технологии. Икономика на здравеопазването;
– Епидемиология;
– Етични и деонтологични проблеми в общественото здраве. История и философия на медицината. Медицинско право;
– Информационни технологии и биостатистика;
– Физикална медицина, медицинска рехабилитация и ерготерапия.

Резюметата са публикувани в сборник с резюмета: Сборник Резюмета II Национална Конференция ISBN 978-619-7452-10-5.doc.