Членски внос за 2018 г.

Уважаеми колеги,
От 1 февруари 2018 г. стартира процедура за събиране на членски внос за 2018 г. Най – любезно каним членовете на Българско научно дружество по обществено здраве (БНДОЗ) да заплатят годишният си членски внос до 28 февруари 2018 г. в размер на 12 лева. За по-добра организация катедрите от съответните Факултети по обществено здраве да съберат сумата на колективите си и да ги предадат в срок на съответния член на Управителен съвет на БНДОЗ или да е преведат по банкова сметка на Сдружението.


Ако все още не сте член на Сдружението, може да изпратите попълнено и сканирано Заявление за членство на info.bssph@gmail.com. Членството в Сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически лица, които имат обучение и/или професионална квалификация в областта на общественото здраве по ЧЛ. 9, ал. 2 от Устава на Сдружението.
Всеки кандидат за член представя писмено заявление по образец, че приема Устава на Сдружението и ще работи за постигането на целите му. Членовете на Сдружението дължат встъпителна вноска при възникването на членственото им правоотношение в размер на 12 лева, която се дължи веднъж годишно за срока на членството им, превеждаща се по банковата сметка на Сдружението.
Повече информация за дружеството (устав, управителен съвет може да намерите на http://www.bssph.org/). Повече информация за Бланка за членство и банкова сметка.